ပြည်တွင်း အလုပ်များ

အကောင်းဆုံး ကိုသာ ရည်မှန်းပါသည် !

ပြည်တွင်း အလုပ်များ

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ .

 

IBM
Company Project Language
IBM IBM Broadband data English->Korean
IBM Taipei public transportation system data English->Korean
IBM Contract English->Korean
IBM Agreement English->Korean
IBM Financial data English->Korean
IBM Infomation Technology data English->Korean
IBM Infomation Technology articles English->Korean
IBM IBM Website L10N English->Korean
IBM Foundation agreement Korean ->English
IBM Foundation agreement Korean->English Proofreading
IBM Tivoil catalogue Japanese->Korean
IBM Consulting Firm Loses Control at USD$3-Million English ->Korean
IBM BEA User Survey Korean ->English
IBM BEA User Survey Korean->English Proofreading
IBM Contract and indemnification for damage Korean ->English
IBM Contract and indemnification for damage Korean->English Proofreading
IBM Financial data English->Korean
IBM IBM Cluster system English->Korean
IBM Sustainable growth through CSR White paper English->Korean
IBM Financial Management in Growth Planning English ->Korean
IBM AP sustainability management report Korean ->English
IBM AP sustainability management report Korean->English Proofreading
IBM IBM Lotus Symphony English->Korean
IBM Agreement for special project English->Korean
IBM Forms for Submission and Notice Korean ->English
IBM Forms for Submission and Notice Korean->English Proofreading
IBM Green computing era. Revolution of Hostway and role of CIO - video script Korean ->English
IBM IBM Rational AppScan Express Edition English->Korean
IBM Agreement for Special Projects – First of a Kind Project English->Korean
IBM IBM System Cluster 1350 FINAL English->Korean
IBM Agreement for Establishment of Samsung SDS- IBM Korea Korean ->English
IBM Agreement for Establishment of Samsung SDS- IBM Korea Korean->English Proofreading
IBM Case Study, Sparkassen Informatik’s New Enterprise Data Cente English->Korean
IBM IBM Chinese brochure Chinese->Korean
IBM Navigating toward net-centricity PoV English->Korean
IBM schedule-A application maintenance service Korean ->English
IBM schedule-A application maintenance service Korean->English Proofreading
IBM AP fusion confusion notebook English->Korean
IBM AP Fusion Confusion and WebSphere® [R]Evolution English->Korean
IBM RFP - New Pharmacy Integration System Implementation Project (Ilyang Pharmaceutical Co., Ltd.) Korean ->English
IBM RFP - New Pharmacy Integration System Implementation Project (Ilyang Pharmaceutical Co., Ltd.) Korean->English Proofreading
IBM build on blue 624 English->Korean
IBM IBM Global Business Services, Healthcare 2015 and care delivery English->Korean
IBM IBM Institute for Business Value DATA English->Korean
IBM IBM Dispatch service (Translators) Korean ->English dispatch service
IBM IBM Dispatch service (Translators) Korean ->English dispatch service
IBM 2441 IBM Information Infrastructure Overview - CARS - video script English->Korean
IBM 2441 IBM Information Infrastructure Overview - CARS - video script subtitling English->Korean subtitling
IBM Cognos performance buleprint 17 files English->Korean
IBM A leader in web 2.0 technologies English->Korean
IBM System x Enterprise Server Storyboard template English->Korean
IBM IBM software License compliance programme English->Korean
IBM IBM Business Partner Agreement English->Korean
IBM Cognos Now! FS and IBM Cognos 8 BI Analysis for Microsoft Excel® (13 files) English->Korean
IBM IBM Lotus Software: Green is the new business imperative—and IBM Lotus software can help. English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: Typex Group fosters communication and collaboration inside and outside the organization with IBM Lotus software English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: IBM Lotus Sametime software integration with Microsoft applications. English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: Discover the IBM Lotus Notes and Lotus Domino software platform English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: IBM Lotus Forms 3.5 and IBM Lotus Forms Turbo English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: Taking team collaboration to the next level ...IBM Lotus Quickr software. English ->Korean
IBM IBM Rational Software: IBM Rational Requirements Composer English ->Korean
IBM The Business Partner Leadership Agenda(BPLA): Building a Smarter Planet Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Rational Software: Improving Your Web Application Software Development Life Cycle’s Security Posture with IBM Rational AppScan English ->Korean
IBM IBM White Paper: The real truth about eDiscovery. - What they don’t teach you in law school English ->Korean
IBM Korea Bank CRM Landscape Korean->English Proofreading
IBM Korea Bank CRM Landscape Korean ->English
IBM Smarter Education Website L10N English ->Korean
IBM Education for a Smarter Planet White Paper: The Future of Learning English ->Korean
IBM IBM White Paper: Transforming performance management in an SAP environment - Considerations for Finance English ->Korean
IBM IBM White Paper: Seven S&OP Reports Every Manufacturing Executive Needs - Sales & operations planning excellence with IBM Cognos software English ->Korean
IBM Let’s Build a Smarter Planet: Telecommunications English ->Korean
IBM Let’s Build a Smarter Planet: Insurance English ->Korean
IBM Let’s Build A Smarter Planet: Government English ->Korean
IBM Let’s Build a Smarter Planet: Financial Services English ->Korean
IBM Let’s Build a Smarter Planet: Retail English ->Korean
IBM Customer Agreement Exhibit for zNALC License Charges & zNALC Annual Eligibility Certification Form English ->Korean
IBM IBM Agreement for Acquisition of Software Maintenance & IBM Customer Agreement English ->Korean
IBM Concept definition of forward and reverse e-Tax invoice issuing, and sender. Korean->English Proofreading
IBM Concept definition of forward and reverse e-Tax invoice issuing, and sender. Korean ->English
IBM Standard e-Tax Invoice (v3.0) Development Guide v1.0 - Korea Institute For Electronic Commerce Korean->English Proofreading
IBM Standard e-Tax Invoice (v3.0) Development Guide v1.0 - Korea Institute For Electronic Commerce Korean ->English
IBM How to issue an amended tax invoice under the e-Tax invoicing policy Korean->English Proofreading
IBM How to issue an amended tax invoice under the e-Tax invoicing policy Korean ->English
IBM Let’s Build a Smarter Planet: Oil and Gas English ->Korean
IBM Let’s Build a Smarter Planet: Energy and Utilities English ->Korean
IBM The IBM Cognos Statement of Direction - The next wave of IBM Cognos innovation English ->Korean
IBM IBM eCatalog 22 html files (May) Website L10N English ->Korean
IBM IBM Application Management Services helping to reduce the total cost of ownership English ->Korean
IBM IBM WebSphere Application Server Hypervisor Edition & IBM WebSphere CloudBurst Appliance English ->Korean
IBM The reality of living in a globally integrated world is upon us. English ->Korean
IBM IBM eCatalog 45 html files (June) Website L10N English ->Korean
IBM CSR Survey Business Byliner Final For Sustainability, Mind the Gap English ->Korean
IBM Information On Demand - Part 2 – Developing Your Information Agenda English ->Korean
IBM Information Agenda, Consistency amid the chaos: an enterprise approach to data integration. English ->Korean
IBM IBM BladeCenter and System x AMD Portfolio Storyboard English ->Korean
IBM IBM Comprehensive Data Protection Solution (CDPS) English ->Korean
IBM IBM KYI Business Partner Resources and Tools for Selling into the Midmarket Storyboard English ->Korean
IBM Express Seller Q2 Intel Increase Performance.Lower Costs 2 Product Full Page Ad - IBM SYSTEM X3650™ M2 EXPRESS English ->Korean
IBM Express Seller Q2 Intel Increase Performance, Lower Costs Fractional Print Ad. - IBM SYSTEM x3550™ M2 EXPRESS English ->Korean
IBM KYI Module 1 Discover IBM Express Seller Storyboard template English ->Korean
IBM IBM System x Single and Dual Socket Systems with Intel technology Storyboard English ->Korean
IBM NEW INTELLIGENCE data English ->Korean
IBM IT Funding and Financing: Strategies in a Changed World Event ID: 147375 English ->Korean
IBM CIO Program Sales Handbooks - Stop selling and start listening : 10 best practices for building relationships with CIOs English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: IBM LotusLive™ Engage Security English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: Need to reach more customers, more often and still provide quality customer service on a shrinking travel budget? We have your answer! English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: With IBM LotusLive Meetings, online collaboration has never been easier or smarter. English ->Korean
IBM Cloud-based collaboration - A comparison of LotusLive Engage and Google Apps for Business English ->Korean
IBM IBM Lotus Software: Online collaboration solutions for the business world English ->Korean
IBM The Economics of Embedded Development, Testing, Deployment and Support - Embedded Market Forecasters English ->Korean
IBM Model-driven development White paper: Smarter system development: a systems engineering trade study to support green initiatives with model-driven development. English ->Korean
IBM Business Event Processing Use Case Results Summary English ->Korean
IBM HOSPITALITY CBM data English ->Korean
IBM eX4 Technologies - System x x3850 & x3950 M2 English ->Korean
IBM Federated SOA Connectivity – Integration Across the Enterprise English ->Korean
IBM Infomation Agenda Overview - • Information Management Software Solutions English ->Korean
IBM IBM Cognos Business Intelligence Competency Center Service - Accelerating your success English ->Korean
IBM IBM Cognos Business Intelligence Competency Center: Driving repeatable, sustainable, manageable deployment of IBM Cognos BI solutions English ->Korean
IBM You should’ve used Informix – it never crashes. Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM u-Health - Virtual Exercise data Korean ->Chinese
IBM IBM u-Health - Virtual Exercise data Korean ->Japanese
IBM IBM u-Health - Virtual Exercise data Korean ->English
IBM COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT English ->Korean
IBM Six + Six Reasons to Upgrade to IBM i 6.1 English ->Korean
IBM IBM eCatalog 10 html files (July) Website L10N English ->Korean
IBM IBM Smarter Planet Social Media Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM An Alinean White Paper: Server Consolidation with IBM System x and BladeCenter Power by Intel® Xeon® Processors: Lowering Total Cost of Ownership English ->Korean
IBM CFO test & Successfully Selling to the CFO English ->Korean
IBM IBM Global Business Services(Strategy and Change) : The R-O-I of globally integrated operations English ->Korean
IBM Introducing the IBM Security Framework and IBM Security Blueprint to Realize Business-Driven Security English ->Korean
IBM GSS: Save the Deal Online Challenge - Save the deal: Situation English ->Korean
IBM Global Sales School: Save the Deal Call Taker Guide Version 2.1 English ->Korean
IBM Global Sales School: Feed the Pipeline Call Taker Guide Version 2.1 English ->Korean
IBM Feed the pipeline: Situation English ->Korean
IBM GSS: Develop a Winning Solution Online Challenge - Develop a winning solution: Situation English ->Korean
IBM GSS: Develop a Winning Proposal Online Challenge - Develop a winning proposal: Situation English ->Korean
IBM Global Sales School: Close the Deal Call Taker Guide Version 2.0 English ->Korean
IBM GSS: Close the Deal Online Challenge - Close the deal: Situation English ->Korean
IBM Working Smarter with Analytics. & IBM Smart Analytics System English ->Korean
IBM Quarter 3/2009 IBM SYSTEMS MAGAZINE, ASIA PACIFIC EDITION - Best practices to get the most out of your IBM i system English ->Korean
IBM Software Value Incentive - Business Partner Operations Guide Version 2.2.1 English ->Korean
IBM Transaction Agreement - Remarketer Special Bid Addendum & IBM Remarketer Special Bid Pricing Application English ->Korean
IBM IBM Business Park Relocation Project Contingency Plan for Saint-Gobain Korean->English Proofreading
IBM IBM Business Park Relocation Project Contingency Plan for Saint-Gobain Korean ->English
IBM Terms and conditions - IBM agreement for courses and education materials English ->Korean
IBM IBM Quote specifications Form English ->Korean
IBM 2009 IBM Inovation Forum: Leadership Forum for Sustainable Growth & Registration Form Korean->English Proofreading
IBM 2009 IBM Inovation Forum: Leadership Forum for Sustainable Growth & Registration Form Korean ->English
IBM IBM SMARTER PLANET TV Video dicatation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Rational Performance Tester & IBM Rational Functional Tester English ->Korean
IBM Introduction to the IBM Global Asset Recovery Services (GARS) affinity program English ->Korean
IBM IBM World Wide Client Technology Centers: Best Practices Recommendations for Executive Solution Sellers English ->Korean
IBM Hyundai H&S LOL & indemnification_EN Korean->English Proofreading
IBM Hyundai H&S LOL & indemnification_EN Korean ->English
IBM HMCIB LOL & indemnification_EN Korean->English Proofreading
IBM HMCIB LOL & indemnification_EN Korean ->English
IBM ING Life Insurance Product Factory Presentation Korean->English Proofreading
IBM ING Life Insurance Product Factory Presentation Korean ->English
IBM IBM Global Technology Services: IBM Internet Security Systems™ X-Force® 2009 Mid-Year Trend and Risk Report English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Report (Government ) : A vision of smarter cities - How cities can lead the way into a prosperous and sustainable future English ->Korean
IBM Dear S-Oil CEO Subaey and chief executives Korean ->English
IBM IBM International Passport Advantage Agreement Special Terms Addendum English ->Korean
IBM AGENCY AGREEMENT (For Reseller) English ->Korean
IBM ANNOTATIONS, GUIDELINES AND ALTERNATE LANGUAGE For ELA Contracts English ->Korean
IBM RENTAL AGREEMENT & asset substitution Encumbrance English ->Korean
IBM IBM 2008 Corporate Responsibility Report English ->Korean
IBM Confidentiality Agreement Korean->English Proofreading
IBM Confidentiality Agreement Korean ->English
IBM IBM PartnerWorld : Put the power of IBM behind your business - Greater innovation. Sustained strength. Improved access to a world of opportunity. English ->Korean
IBM Business Partner References for Midsize Businesses - Let’s build a Smarter Planet together. English ->Korean
IBM IBM PartnerWorld Program Guide: Put the power of IBM behind your business - Greater innovation. Sustained strength. Improved access to a world of opportunity. English ->Korean
IBM JumpStart Your Business Now! - external landing page English ->Korean
IBM Riding the Next Wave of Enterprise Consolidation - PowerVM Lx86 provides the capability for cross-platform virtualization English ->Korean
IBM New Intelligence Video Script AP translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Service Management is a $150-200B cross-IBM opportunity for HW, SW, and Services with double-digit growth rate. English ->Korean
IBM Request for Proposal: E-Mart Mall Re-development Project Korean->English Proofreading
IBM Request for Proposal: E-Mart Mall Re-development Project Korean ->English
IBM IBM MCIF for CIO Forum data English ->Korean
IBM IBM White Paper: IBM XIV® Storage System - Ideal Storage for the New Media Era English ->Korean
IBM IBM White Paper: IBM XIV® Storage System: Thin Provisioning Reinvented English ->Korean
IBM IBM White Paper: IBM XIV® Storage System - Snapshots Reinvented English ->Korean
IBM Case Reference #3 - VCUHS: IBM XIV Storage System helps lower patient risk at Virginia Commonwealth University Health System (VCUHS) English ->Korean
IBM Case Reference #1 _Gerber: Making the case for migration: Gerber Scientific selects IBM XIV Storage System for its SAP production environment English ->Korean
IBM IBM XIV Landing page, IIBM XIIV® Storage System: Optimizing Enterprise Storage Total Cost of Ownership (TCO) with IBM XIV English ->Korean
IBM [Stories behind DI specialty elite partners] Partner name: Computer Solution Technology & Personal Stories behind DI Practicum: Company: Unipoint Korean->English Proofreading
IBM [Stories behind DI specialty elite partners] Partner name: Computer Solution Technology & Personal Stories behind DI Practicum: Company: Unipoint Korean ->English
IBM Application Resources properties.txt English ->Korean
IBM ILOG Brochure 5 files translation English ->Korean
IBM 2660_A IBM Dynamic Infrastructure Launch Convergence of Business & IT VO Animation As Produced Transcript Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM About Express Advantage page Copy Deck English ->Korean
IBM Coca Cola Bottling swaps out Oracle for DB2 English ->Korean
IBM IBM System z10™ Mainframe, HP Integrity, No Contest! English ->Korean
IBM IBM Case Study: The Department of the Interior’s National Business Center ― Using System z as a Strategic Enterprise Cloud Platform English ->Korean
IBM INTEGRATION SYSTEMS, INC: The z10 is Not Your Father’s Mainframe English ->Korean
IBM Part 2. The Age of Global Competition, the New Paradigm of the Knowledge-Based Society (SMART WORK) & Session 3, New Opportunity of ‘Green’ Era, Green & Beyond (25 minutes) Korean ->English
IBM Part 1. New Intelligence, analysis and prediction of valuable information (25 min) & Dynamic Infrastructure – Talking Points Korean ->English
IBM IBM eCatalog 11 html files (Semtember) Website L10N English ->Korean
IBM There’s the other way to manage storage. Then there’s the IBM way. English ->Korean
IBM Exhibit B Responsibility for Service and Support HMCIB EN Korean->English Proofreading
IBM Exhibit B Responsibility for Service and Support HMCIB EN Korean ->English
IBM State of Wyoming saves by having IT service cost information at their fingertips English ->Korean
IBM IBM Application management solutions White Paper : Quickly isolate, diagnose and fix transaction performance problems within your business-critical applications. English ->Korean
IBM Public Sector IT Organization boosts productivity, improves services with IBM Tivoli Usage Accounting Manager English ->Korean
IBM Leading manufacturer improves manufacturing efficiency and IT productivity by leveraging IBM Tivoli® solutions English ->Korean
IBM IBM Tivoli Software: Know what IT costs - IT Resource Allocation - Accounting and Chargeback Tivoli Usage and Accounting Manager (ITUAM) English ->Korean
IBM Improving Operational Efficiency with a Strategic Approach to Enterprise Management Tools Acquisitions English ->Korean
IBM IBM Tivoli Software: Implement an energy dashboard to communicate performance and deliver operational insight English ->Korean
IBM IDC White Paper: Profitability and OSS Support: A Return on Investment Analysis of IBM Tivoli Netcool English ->Korean
IBM IBM Tivoli Software: IBM reduces costs of its mainframe environment with service management initiative English ->Korean
IBM IBM Tivoli Software: Bryant University aligns energy usage with server workloads to reduce energy costs by 15 percent English ->Korean
IBM British-based financial services group automates job scheduling with IBM Tivoli® Workload Scheduler English ->Korean
IBM IBM service management solutions White paper: IBM Service Management for the Intelligent Utility Network. English ->Korean
IBM Print AD copy & BANNER copy English ->Korean
IBM R-HEROES EPISODE : RATIONAL REQUIREMENTS COMPOSER DRAFT V 3 – FINAL Video dictation & subtitling English ->Korean
IBM Proposal for IBM Telecom Expenses Management (TEM) Project Proposal to < > & IBM Telecom Expense Management Services - assessment English ->Korean
IBM CIO Leadership Exchange in Barcelona, Spain on March 9-10, 2010 Invitation Letter English ->Korean
IBM WW Q4 2009 Intel “Reduce Costs” English ->Korean
IBM Why Dow Jones Picked DB2 - Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Manufacturing Integration Framework - Assembling custom fit solutions with IBM industry frameworks and products English ->Korean
IBM IBM Global Business Services White Paper(Strategy & Transformation) : Unlocking the value of an integrated fraud strategy English ->Korean
IBM IBM banking solutions: IBM Banking Industry Framework for integrated risk management: Manage your risks for improved financial performance English ->Korean
IBM IBM worked with our RND labs around the world and our services team in Korea to help SK Telecom build a workload optimized, service management enabled deliver platform for cloud computing. Video dictation and translation English ->Korean video translation
IBM IBM Global Business Services: Extending the life of your existing data centers. - Smart execution helps IBM Lexington data center double IT capacity in the same footprint English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Report (Strategy and Change) :IBM – Delivering performance through continuous transformation English ->Korean
IBM The instance when Hyundai Swiss Bank’s Integrated Management Information System (MIS) infrastructure converted to the IBM System z from SUN Fire 6800, 280R, and 220R. Korean ->English
IBM IBM’s Strategy for Dynamic Infrastructure - Delivering superior business and IT services with agility and speed English ->Korean
IBM IBM WebSphere Software: Business agility now: establishing a dynamic business network through highly agile, interconnected processes. English ->Korean
IBM IBM WebSphere Software: Business agility now: working smarter through dynamic business networks and highly agile processes. English ->Korean
IBM Global presentation deck for working smarter – READ THIS FIRST English ->Korean
IBM Smarter Planet TVC Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Global Business Services:Extending the life of your existing data centers. - Smart execution helps IBMLexington data center double IT capacity in the same footprint English ->Korean
IBM bridging business and technology skill English ->Korean
IBM Lina TM Project Korean->English Proofreading
IBM Lina TM Project Korean ->English
IBM IBM Global Business Services(Insurance) :Balancing the scales - Toward a stable and dynamic insurance future English ->Korean
IBM IBM Cognos Performance Events - Better Intelligence. Better Business. English ->Korean
IBM Migration Advisor Installation Guide, Migration Advisor User’s Guide - For Super-users & Migration Advisor Usage Scenario Korean->English Proofreading
IBM Migration Advisor Installation Guide, Migration Advisor User’s Guide - For Super-users & Migration Advisor Usage Scenario Korean ->English
IBM IBM Tivoli Unified Process (ITUP) - Control Batch Operations English ->Korean
IBM IBM eCatalog 11 html files (August) Website L10N English ->Korean
IBM IBM eCatalog 25 html files (October) Website L10N English ->Korean
IBM Deliver Robust Product, Rational software can help you, Enterprise modernization, Help ensure Web site security and compliance & Services 5 html files Website L10N English ->Korean
IBM IBM CREDIT LLC - DEFERRED PAYMENT PLAN AGREEMENT English ->Korean
IBM Statement of Work for IBM as Subcontractor for Services English ->Korean
IBM SK Telecom Customer Infomation & SK Telecom’s recent development of a cloud computing platform Korean->English Proofreading
IBM SK Telecom Customer Infomation & SK Telecom’s recent development of a cloud computing platform Korean ->English
IBM IBM Global Business Services Executive Report : The path forward - New models for customer-focused leadership The 2009 Global CRM Leaders Study English ->Korean
IBM BTM Presentation for IBM Business : Business Agility Now! – keynote presentation English ->Korean
IBM BTM Presentation for IBM Business : The Art & Science of Business Agility: By Converging Business and Technology Management English ->Korean
IBM GBS “Door Openers” - Compelling offerings to create and starburst opportunity in the new economy English ->Korean
IBM Agreement for Modification of IBM Lease Contract Korean->English Proofreading
IBM Agreement for Modification of IBM Lease Contract Korean ->English
IBM Written Oath - NS Home Shopping New Personnel / Finance System Project Korean->English Proofreading
IBM Written Oath - NS Home Shopping New Personnel / Finance System Project Korean ->English
IBM New Intelligence Overview: Discover a new kind of intelligence through an information-led transformation 5 html files Wesite L10N English ->Korean
IBM IBM Poughkeepsie Green Data Center showcases a Dynamic Infrastructure By Elisabe th Stahl English ->Korean
IBM The scope of the project described in this Appendix B-1. Disaster Recovery Service (hereinafter “Statement of Work (SOW)”) is as follows. Korean->English Proofreading
IBM The scope of the project described in this Appendix B-1. Disaster Recovery Service (hereinafter “Statement of Work (SOW)”) is as follows. Korean ->English
IBM IBM DB2 pureScale: Unlimited capacity with continuous availability English ->Korean
IBM Renew your IBM Software Subscription and Support today! & 4 html files Website L10N English ->Korean
IBM Workforce & Talent Healthcheck, GIE Opportunity Assessment, IT Strategy & Performance Assessment, Enterprise Asset Management - BVA & Supply Chain Rapid ROI English ->Korean
IBM Cognos Application Healthcheck, Fraud & Abuse Diagnostic, Cash Optimization Assessment & Strategic Profit Improvement English ->Korean
IBM Application Portfolio Assessment, Information Security Assessment, Intial Testing Assessment & Business Analytics and Optimization Jumpstart English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Telecommunications Industry Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Retail Industry Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Midsize Organization Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Media and Entertainment Industry Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Life Sciences Industry Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Insurance Industry Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Healthcare Providers Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Global Government Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Energy and Utilities Industry Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Electronics Industry Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Consumer Products Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Chemicals and Petroleum Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Banking and Financial Markets Executive Summary English ->Korean
IBM The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study - Preview of Automotive Industry Executive Summary English ->Korean
IBM Status of Cloud Computing and Promotion of an Efficient IT Infrastructure Korean->English Proofreading
IBM Status of Cloud Computing and Promotion of an Efficient IT Infrastructure Korean ->English
IBM "Virtualization without limits" Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Migration Services for Oracle to DB2 for SAP English ->Korean
IBM Customer SAP Instance Migration English ->Korean
IBM IBM Information on Demand Infrastructure Services – Data Management : Education Module for Opportunity Owners English ->Korean
IBM Infomation Infrastructure Overview English ->Korean
IBM Pepco Holdings, Inc. - Intelligent Utility Network (IUN) makes smart sense for utility company English ->Korean
IBM Smarter Collaboration is about HOW people work Work Smarter English ->Korean
IBM UC + Social Networking = Big Business Value! Video translation English ->Korean video translation
IBM Taking Communications & Collaboration to the Next Level...in the Context of Business Processes Video translation English ->Korean video translation
IBM IBM Lotus Sametime software demo Video translation English ->Korean video translation
IBM IBM Lotus® Forms® White Paper: “Politics without Principle, Education without Character, Science without Humanity and Commerce without Morality are not only useless, but positively dangerous” English ->Korean
IBM IBM WebSphere Portal 6.1 Demo script Video translation English ->Korean video translation
IBM Empowering people: IBM Employee Self-service Demo Video translaiton English ->Korean video translation
IBM IBM Lotus Software White Paper: Automate your business processes with flexible forms, portals and process-based solutions from IBM. English ->Korean
IBM LG Display - MDW To-BE Architecture Directional Evaluation -Technology Architecture- Korean->English Proofreading
IBM LG Display - MDW To-BE Architecture Directional Evaluation -Technology Architecture- Korean ->English
IBM IBM-SK Telecom “Cloud Computing Platform” Building Project Korean->English Proofreading
IBM IBM-SK Telecom “Cloud Computing Platform” Building Project Korean ->English Video translaion
IBM S&S Newsletter Article : IBM Software Subscription and Support: Helping “Insure” Your Success English ->Korean
IBM IBM Rational Insight - Make better decisions with deeper insight into your organization English ->Korean
IBM IBM Rational DOORS software - Meet customer needs and business objectives with IBM Rational DOORS software English ->Korean
IBM The IBM Rational System Architect solution. - Actionable Enterprise Architecture English ->Korean
IBM Self-Assessment tool – screen shots translation English ->Korean
IBM IBM eCatalog 11 html files (December) Website L10N English ->Korean
IBM S&S Newsletter Article : IBM Software Subscription and Support: Helping “Insure” Your Success English ->Korean
IBM IBM System x and BladeCenter eX5 NDA Customer Presentation English ->Korean
IBM What is eX5 English ->Korean
IBM Rational Software Platform for Systems English ->Korean
IBM Measured Capability Improvement Framework (MCIF) English ->Korean
IBM Enterprise architecture management (EAM) connects the business and technology needs of an organization into a cohesive and dynamic blueprint, providing key capabilities for managing the impact of business-driven change. English ->Korean
IBM GTS for General Business - AP Mid Market Offerings Enablement - Korea English ->Korean
IBM Smarter cities Shanghai Attendee invitation English ->Korean
IBM USED EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT English ->Korean
IBM DI - GMU Sales Program Draft v.1.6(Korea, DI Scenarios & GMU Dynamic Infrastructure Sales Launch V3 English ->Korean
IBM 2841 IBM Information-Led Transformation Video translatiion & subtitling English ->Korean video translation
IBM InfoSphere Warehouse Developer Edition English ->Korean
IBM Highlights, Fast ROl & Tech topics Website L10N English ->Korean
IBM ACCEPTANCE LETTER - Smarter Cities Shanghai, China / Version 3: Standard Package, Invitee Manager Signature English ->Korean
IBM IMPACT 2010 Web Transation & IMPACT2010 Top 5 English ->Korean
IBM Webcast IBM Rational Event ID: 165501 English ->Korean
IBM eBook - Smart Work in Action – Customer Stories English ->Korean
IBM HP Pre-call Education, HP Competitive Call Guide (First Call) & HP Competitive Call Guide (Second Call) English ->Korean
IBM HP-Itanium Competitive Campaign - “Why IBM Power” Your IT provider should move you forward. Not hold you back. English ->Korean
IBM Mad Science: Micro-Forecasting & Mad Science: Smart Grid Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM SPSS predictive analytics software and solutions English ->Korean
IBM Smarter Insurance Processes in 2010 - Streamline Insurance Processes with Business Rules English ->Korean
IBM Smarter Healthcare Processes in 2010 - Healthcare Revitalized Reduce Costs, Increase Productivity, Deliver Best Outcomes with IBM ILOG Business Rule Management System (BRMS) and Optimization Software English ->Korean
IBM Smarter State Government Processes in 2010 - Delivery and Reducing Costs with IBM WebSphere® ILOG Business Rule Management System (BRMS) Technology English ->Korean
IBM Smarter Banking Processes in 2010 - Shrink Costs, Build Profitability and Respond Dynamically with Business Rules in Banking English ->Korean
IBM eSN Special Report - Cloud Computing ... English ->Korean
IBM Now is a fantastic time to be an IBM business partner. Video script translation English ->Korean video translation
IBM IBM's approach to company-building and brand-building. English ->Korean
IBM Tivoli Software solutions: Addressing today's challenges and tomorrow's opportunities. English ->Korean
IBM IBM Systems Magazine Q110 Cover Story - Turning up the Power English ->Korean
IBM IBM Cognos® Express is the first and only integrated business intelligence (BI) and planning solution purpose-built to meet the needs of midsize companies. English ->Korean
IBM IBM Portable Modular Data Center Overview - IBM Site and Facilities Services English ->Korean
IBM A Mandate for Smart Work Website L10N English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Report (Business Analytics and Optimization) :Breaking away with business analytics and optimization - New intelligence meets enterprise operations English ->Korean
IBM Pathways to New Intelligence: Pursuing an information-led transformation English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Report : Breaking away with business analytics and optimization - New intelligence meets enterprise operations English ->Korean
IBM IBM Power Systems Facts and Features POWER7 Servers English ->Korean
IBM IBM Power Systems : Capacity on demand User’s Guide English ->Korean
IBM IBM® Systems Director Overview - Systems Software leadership for innovation English ->Korean
IBM IBM Power Systems Qs and As - Announcement Overview English ->Korean
IBM IBM Power Systems Announcement Overview - POWER7 technology – greater performance, virtualization without limits, intelligent systems software English ->Korean
IBM Power your planet - Smarter systems for a smarter planet English ->Korean
IBM A Comparison of PowerVM and x86-Based Virtualization Performance English ->Korean
IBM MadScience SmartWater Transcript Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM eCatalog 5 html files (January) Website L10N English ->Korean
IBM ILOG Prospecting Guidance by Industry English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Data Sheet(Customer Relationship Management) : Gain insight into how well you are serving your key users across channels and determine how to improve the quality of your brand experience English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Data Sheet(Application Services) : Leverage your enterprise architecture to successfully achieve your business strategy, goals, and needs - IBM Enterprise Architecture Assessment English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Data Sheet(Business Analytics & Optimization) : Smarter Decisions for Optimized Performance - Business Analytics and Optimization Jumpstart English ->Korean
IBM Microsoft Master broadband, SAP Master broadband, VMware Master broadband Video translation English ->Korean
IBM IBM System x Business, IBM System x and BladeCenter, IBM System x High Volume Servers and Options Video script translation English ->Korean video translation
IBM Would you like to take a trip down to IBM Business Park? Video script translation and subtitling Korean->English Proofreading
IBM Would you like to take a trip down to IBM Business Park? Video script translation and subtitling Korean ->English Video translaion
IBM Power your planet with smarter systems. & System x Launch email & LP text copy English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Report: Fit, focused and ready to fight How banks can get in shape for the battle ahead English ->Korean
IBM Key Themes Driving Strategy in 2010 English ->Korean
IBM Achieve predictability in desired business outcomes through requirements-driven quality. - Requirement-driven quality solutions To support your business objectives English ->Korean
IBM IBM Case Study QuickView: New Zealand healthcare provider improves software development process with the help of IBM Rational software English ->Korean
IBM IBM White paper: Build your bottom line: Drive innovation with a collaborative requirements-driven quality solution. English ->Korean
IBM Innovate2010 The Rational Software Conference English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Government: Intelligent transport - How cities can improve mobility English ->Korean
IBM Oracle Acquisition of Sun FAQ English ->Korean
IBM The State of Work Today: Survey Findings on Working Smarter English ->Korean
IBM Work Faster, Work Better, Work Smarter - Building agile, collaborative, and connected business environments English ->Korean
IBM Increasing Sales, Improving Efficiency, Working Smarter in Retail. - The new science of selling, from supply chain to point of sale and beyond English ->Korean
IBM Increasing Efficiency, Improving Outcomes and Working Smarter in Healthcare. - Connecting patients, healthcare organizations and the information they need English ->Korean
IBM Smarter Planet Solutions and Messaging Guide English ->Korean
IBM IBM Rational AppScan Source Edition - Reducing overall organizational risk English ->Korean
IBM IBM Rational Rhapsody Developer - Improving software delivery with a model-driven development environment English ->Korean
IBM IBM Express Remote Managed Infrastructure Services Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Security Solutions: IBM X-Force Threat Insight Quarterly English ->Korean
IBM Managing Risk_for Seller Newsletter - Managing Risk” Customer Presentation English ->Korean
IBM Asset and service management solutions to manage federal government assets. - Solutions for federal government agencies and contractors To support your business objectives English ->Korean
IBM IBMTivoli Foundations Service Manager - Improve your service support through a service desk that is operational in hours English ->Korean
IBM IBMTivoli Foundations Application Manager - Manage and monitor your infrastructure within a click of a button English ->Korean
IBM What is an Industry Framework ? English ->Korean
IBM Butler Group VIEW. TECHNOLOGY AUDIT - IBM Rational Software Delivery Platform English ->Korean
IBM The IBM Rational Jazz Strategy for Collaborative Application Lifecycle Management English ->Korean
IBM JK Enterprises Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Rational Software Analyzer, Version 7.0.1 - Centralize and automate defect identification earlier in the development lifecycle English ->Korean
IBM IBM Rational Application Developer for WebSphere Software, Version 7.5 English ->Korean
IBM IBM WebSphere Message Broker, Version 7.0 - Fast and flexible access to business information anywhere with universal integration English ->Korean
IBM IBM WebSphere Enterprise Service Bus, Version 7.0 - Increase agility and optimize cost by untangling costly and debilitating IT complexity English ->Korean
IBM IBM WebSphere and POWER7: Powering performance for Smarter Planet Solutions English ->Korean
IBM IBM Growth Markets Software Industry Solutions Portfolio English ->Korean
IBM Three ways to go further with business analytics & Optimizing with Information Governance Website L10N English ->Korean
IBM IBM® WebSphere® Application Server Migration Toolkit English ->Korean
IBM DBS Communications Case Study: Optim™ Oracle® E-Business Suite Solution English ->Korean
IBM IBM Case Study: British Telecom takes control of Amdocs CRM data growth to maintain service level agreements. English ->Korean
IBM IBM Case Study: Vodafone Spain supports expansive business and marketing initiatives by managing Amdocs CRM data growth. English ->Korean
IBM IBM Case Study: Finlay archives GEMS application data to improve performance and service levels. English ->Korean
IBM Eagle Family Foods, Inc. Case Study: Optim™ PeopleSoft® Enterprise Solution English ->Korean
IBM Discovery Health Case Study: Princeton Softech Optim™ English ->Korean
IBM CIGNA Healthcare Corporation Case Study: A major US health insurance company is now better equipped to protect sensitive data for compliance with HIPAA requirements with the implementation of an IBM Optim software solution English ->Korean
IBM Chivas Brothers Case Study: Optim™ PeopleSoft® Enterprise Solutiton English ->Korean
IBM RCI Banque - POSITIONED FOR BUSINESS GROWTH English ->Korean
IBM Massachusetts Mutual Life Insurance Company English ->Korean
IBM MAIF - INFORMATION SYSTEM SUPPORTS INSURANCE OPERATIONS English ->Korean
IBM IBM Case Study: Cetelem enhances test data management processes to support worldwide business operations. English ->Korean
IBM IBM Case Study: Arek Oy deploys IBM Optim to deliver one of the largest J2EE-based information management systems in Finland. English ->Korean
IBM Clarica - BUSINESS GROWTH EXPANDS APPLICATION REQUIREMENTS English ->Korean
IBM lToronto-Dominion Bank English ->Korean
IBM IBM Case Study : Safeco improves PeopleSoft application performance and supports business continuity with archiving. English ->Korean
IBM Independence Blue Cross, Discovery Health & First Health Services Corporation archives health claim data to control data growth and lower costs. English ->Korean
IBM IBM Case Study : Allianz Seguros, Barcelona, implements Optim to improve the delivery of new insurance products and services. English ->Korean
IBM Data Matters TV Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBP Animation Video dictation, translation & subtitling Korean ->English Video translaion
IBM Mark's Work Wearhouse.wmv & Moosejaw short.mpg Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Cardiff Excerpts, Moosejaw short transcript & SBI Sumishin Net Bank Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM 2768_N Marks Work Wearhouse CR As Produced Transcript & Cardiff Excerpts Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM 2768_F IBM Smarter Planet Customer Reference Queensland Motorways LTD. & G Bharti transcript translaiton & subtitling English ->Korean video translation
IBM 2388D ATLAS AIR CUSTOMER REFERENCE AS PRODUCED TRANSCRIPT & 1-800-Flowers.com As Produced Transcript Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM 2010 Smarter Insurance Study – Terms & Conditions of Participation & IBM Benchmarking : IBM SURVEY Participation English ->Korean
IBM CFO videos: Finance efficiency and business insight are more than just buzzwords. Watch interviews with top CFOs around the globe pertaining to lessons learned and essential study findings. English ->Korean
IBM Finance’s Role in Managing Risk & Delivering Financial Data Promptly Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Business Analytics: Keeping Your Company Well Informed & CFOs Need to Understand How the Business Ticks Video translation and subtitling English ->Korean
IBM IBM Information Agenda Solutions Overview: Major multi-national financial institution leverages Information Agenda to improve customer service, boost revenues, manage risk and lower costs. English ->Korean
IBM IBM Case Study: IBM and Neocol eDiscovery and email archiving solution enables Toyota Financial Services to have immediate access to critical information English ->Korean
IBM IBM Security Solutions X-Force® 2009 Trend and Risk Report: Annual Review of 2009 English ->Korean
IBM Discovery Workshops, Structured Solution Development in a 2 day Package & SFMI Loan Business BRMS Discovery Workshop Itinerary English ->Korean
IBM MadScience SmartWater Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM MANAGING SALES AND DELIVERY CONFERENCE - Event Video Transcript: Smarter Planet: Health animation Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM We know we’ve fostered eminence when… & 10 Bold Plays for Sales Eminence English ->Korean
IBM Sales Eminence: From Initiative to Transformation English ->Korean
IBM G1K VISION & 2010 G1K PRIORITIES Korean->English Proofreading
IBM G1K VISION & 2010 G1K PRIORITIES Korean ->English
IBM Short Proposal on Grow Your Power Base with HP/Sun/Dell x86 Consolidation on Power Large Enterprises English ->Korean
IBM IBM Power 750 Express server 09 February 2010 announcement English ->Korean
IBM "Value One" -- Dedication to every client's success -- is, of course, nothing new to IBM. In fact, the IBM tradition of superior customer service is legendary English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services: Weathering the storm: IT challenges and opportunities during an economic downturn. English ->Korean
IBM Years with TUX data & Optimize BI English ->Korean
IBM http://www.ibmsystemsmagmainframedigital.com/nxtbooks/ibmsystemsmag/mainframe_20100304 Website L10N English ->Korean
IBM IT Market Strategy: Data Growth Challenges Demand Proactive Data Management English ->Korean
IBM Integrated Data Management Solutions - Closing the data privacy gap: Protecting sensitive data in non-production environments English ->Korean
IBM IBM Customer Agreement - Attachment for IBM System z Midrange Workload License Charges English ->Korean
IBM IBM Customer Agreement - IBM System z Midrange Workload License Charges Exhibit English ->Korean
IBM IBM Data Sheet: IBM Cognos Express - Essential BI and planning for midsize companies English ->Korean
IBM SOFTWARE VALUE INCENTIVE - Budget Authority Need Timeframe (BANT) Criteria Template v6.0 English ->Korean
IBM InfoSphere Foundation Tools & Solving Information Infrastructure Challenges With IBM InfoSphere Software English ->Korean
IBM IBM InfoSphere Global Name Recognition & IBM Smart Analytics System English ->Korean
IBM Guardium provides the simplest, most robust solution for safeguarding your entire application and database infrastructure English ->Korean
IBM Data and Process Models for Your Industry English ->Korean
IBM Cloud Computing and IBM InfoSphere Information Server English ->Korean
IBM IBM Data Sheet: IBM Cognos Go! Mobile - Business intelligence on the belt English ->Korean
IBM Why Data Matters: Extracting Insights, Making Better Decisions - Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Commercial: Intelligent Data Management and Analysis For A Smarter Planet & IBM Commercial: Making Sense of Data On A Smarter Planet Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Commercial: A Smarter Planet Relies On Data Analysis & IBM Commercial: Identifying Patterns in Data Reveals Insights into the Future - Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM MANAGING SALES AND DELIVERY CONFERENCE - Event Video Transcript: Smarter Planet: Health animation / Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM The IBM software team is excited about the new eX5 Systems. - Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM eCatalog 14 html files (February) Website L10N English ->Korean
IBM IBM InfoSphere Streams enables continuous and extremely fast analysis of massive volumes of information-in-motion to help improve business insights and decision making. English ->Korean
IBM IBM Tivoli Storage Manager - Leverage next-generation data storage and unified recovery management capabilities English ->Korean
IBM IBM Data Reduction Solutions - Manage More Data with Less Infrastructure English ->Korean
IBM IBM_X3850M2_CUSTOMER_PRES_033109/Selling 5.5 High End Value English ->Korean
IBM IBM_X3850M2_CUSTOMER_PRES_033109/Selling 5.5 High End Value English ->Korean
IBM Next wave of Enerprise consolidation English ->Korean
IBM Government guideline to purchase Security Product & Standards and Procedures for the Introduction of Information Protection Products for Governmental or Public institutions Korean->English Proofreading
IBM Government guideline to purchase Security Product & Standards and Procedures for the Introduction of Information Protection Products for Governmental or Public institutions Korean ->English
IBM IBM White Paper: Top ten reports every insurance executive needs : - Executive insight with IBM Cognos software English ->Korean
IBM IBM White Paper: Insurance performance management: - Four ways to win with IBM Cognos software English ->Korean
IBM IBM White Paper: Better planning for insurance companies - Technology and best practices for profitability management English ->Korean
IBM Smartwork Videos & A New Way of Working English ->Korean
IBM Request for Proposal (RFP) for Establishing the Enterprise Cloud Strategy and the Implementation Plan - KT ITEC TFT (provisional) Korean->English Proofreading
IBM Request for Proposal (RFP) for Establishing the Enterprise Cloud Strategy and the Implementation Plan - KT ITEC TFT (provisional) Korean ->English
IBM IBM Social Computing Guidelines English ->Korean
IBM IBM 2010 Global Technology Outlook Booklet English ->Korean
IBM Dear valued customers: Greetings! Korean ->English
IBM Speakers’ Profile English ->Korean
IBM Smart Work Advisor - Questions that visitors answer to customize the content English ->Korean
IBM Delivering Smarter Commerce & IBM WebSphere Commerce V7.0 Sales Kit English ->Korean
IBM MBPS Website L10N English ->Korean
IBM IBM Managed Business Process Services - Increase business value with outsourcing that combines process, people and technology English ->Korean
IBM Smart spending: a new approach that can help you optimize your procurement spend English ->Korean
IBM Magic Quadrant for Comprehensive HR BPO English ->Korean
IBM IBM Managed Business Process Services – Finance and Administration - Gain more than operational savings with a proven, self-paced approach to F&A process optimization English ->Korean
IBM Speeding the path to financial resiliency: Why leading CFOs view business process outsourcing as a means to success English ->Korean
IBM IBM Analytics Business Process Services for customer management English ->Korean
IBM Managed Business Process Services: Speeding the path to financial resiliency: Why leading CFOs view business process outsourcing as a means to success English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Data Sheet: IBM Business Process Services for Technicaland Product Support English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Data Sheet(Managed Business Process Services) : IBM Business Process Services for Technica land Product Support English ->Korean
IBM How outsourcing Finance and Administration processes can enable English ->Korean
IBM Finance Healthcheck (S&T – FM) English ->Korean
IBM Insurance Core System Transformation BVA English ->Korean
IBM Allianz How to Cost Optimize for Sustainable & Profitable Growth English ->Korean
IBM Enhancement of Projection Capability for the Maximization of Business Performance Korean->English Proofreading
IBM Enhancement of Projection Capability for the Maximization of Business Performance Korean ->English
IBM 2010 IBM CFO Forum: For the company to grow as a value integrator, the plans to enhance financial efficiency through integrated risk management are suggested along with some examples of finance holding companies. Korean->English Proofreading
IBM 2010 IBM CFO Forum: For the company to grow as a value integrator, the plans to enhance financial efficiency through integrated risk management are suggested along with some examples of finance holding companies. Korean ->English
IBM Accelerating Efficiency in Providing a “Global Single Truth” for Appropriate Decision-Making Presentation data Korean->English Proofreading
IBM Accelerating Efficiency in Providing a “Global Single Truth” for Appropriate Decision-Making Presentation data Korean ->English
IBM Repositioning Finance as a Trusted Advisor based on Business Insight Presentation data Korean->English Proofreading
IBM Repositioning Finance as a Trusted Advisor based on Business Insight Presentation data Korean ->English
IBM Real Time Analytic Processing with IBM InfoSphere Streams V1.2 English ->Korean
IBM IBM Insurance Seminar data English ->Korean
IBM 2010 IBM Dynamic Infrastructure (DI) Business Partner Program – April 15 Announcement English ->Korean
IBM Smarter Planet GMU Client References Update English ->Korean
IBM Let’s build a smarter planet: Toronto East General Hospital secures its staff and equipment with an integrated wireless infrastructure. English ->Korean
IBM Building a Smarter Planet: Netherlands Railways: Growing ridership with minimum congestion and maximum efficiency English ->Korean
IBM Building a Smarter Planet: Repsol shows the future of offshore exploration with more powerful and detailed seismic imaging English ->Korean
IBM Power your planet. Smarter Systems for a Smarter Planet - Power Systems preannouncement education English ->Korean
IBM Forrester Consulting: The Total Economic Impact Of IBM Lotus Notes/Domino 8.5 Upgrade Multicompany Study English ->Korean
IBM www.ovum.com White Paper: Collaboration 2.0 - Taking Collaboration to the Next Level: From the E-mail and Document-centric World of ‘Enterprise 1.0’ to the People-centric World of Enterprise 2.0 English ->Korean
IBM IBM Lotus Notes and Lotus Domino software. - A better way to create, connect and collaborate English ->Korean
IBM Story Line and Messaging for April Launch - Smarter Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM Power and System x Selection Guide for Business Partners Leveraging IBM technology advantages for client success English ->Korean
IBM April Launch Client Presentation - Smarter Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM BPA for SW Reseller Authorization Operations Guide V1.0_AP draft Nov 24_SPF_clean_KOREA English ->Korean
IBM ㅇㅇㅇㅇ ERP System Outsourcing Operation Contract Project Requirements Korean->English Proofreading
IBM ㅇㅇㅇㅇ ERP System Outsourcing Operation Contract Project Requirements Korean ->English
IBM IBM XIV and Vinci PLC Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM XIV and the City of Norfolk Video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Designing IBM Leadership Data Centers English ->Korean
IBM Migrating 3rd Party Applications on Oracle Database to DB2 Prospecting Guide English ->Korean
IBM Data Center Virtualization & Consolidation Prospecting Guide English ->Korean
IBM Scaling Business Process Management Prospecting Guide English ->Korean
IBM Prospecting: WAS vs. Oracle BEA WebLogic Server or Oracle Application Server English ->Korean
IBM SAP on DB2 / IBM Server Prospecting Guide English ->Korean
IBM Oracle Database / Oracle RAC to DB2 pureScale or DB2 for z/OS Prospecting Guide English ->Korean
IBM IBM Smart Analytics System Prospecting Guide English ->Korean
IBM Oracle-Sun Attack Winning the Infrastructure Battle: Setting the Agenda for Workload Optimized Systems & Attacking Oracle-Sun where they are weak English ->Korean
IBM Oracle-Sun Competitive Messages English ->Korean
IBM IBM Techline CompeteCenter: Six Talking points against Oracle Exadata V2 English ->Korean
IBM AUTHORITY TO PAY for the Independent Systems Integrators Pty Ltd & NEW IBM EQUIPMENT TO BE PLACED UNDER FINANCE WITH IBM GLOBAL FINANCING AUSTRALIA LIMITED English ->Korean
IBM ES Q1 Intel Print Advertising 'Future Growth'_Growth Market_print_FPO_x3500 English ->Korean
IBM EX 1 Allocate Quota FLSM Guide Handout update & FLSM_2 Exercise 4 Sales Manager V0.3 English ->Korean
IBM FLSM 2 Report to Exec Video Transcript V3 translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM exec cadence call v2 subtitled.wmv Video translaion & subtitling English ->Korean video translation
IBM Product development White paper: Requirements engineering for systems and software product lines. English ->Korean
IBM Product development White paper: Requirements engineering for mobile telecommunications technology development. - Improving the product development process using IBM Rational DOORS software English ->Korean
IBM Product development White paper: Requirements engineering for the medical device manufacturing industry. - Improving the product development process using IBM Rational DOORS software English ->Korean
IBM Product development White paper: Requirements engineering for the automotive industry. - Improving the product development process using IBM Rational DOORS software English ->Korean
IBM Product development White paper: Requirements engineering for the aerospace and defense industry. - Improving development processes using IBM Rational DOORS software English ->Korean
IBM Banner Q1 System x Future Growth Banners English ->Korean
IBM IBM Power Systems Announcement Overview: POWER7 technology now available for BladeCenter, enhanced systems management software, solutions for a Smarter Planet English ->Korean
IBM IBM Product Showcase : Smarter Systems for a Smarter Planet Products Announced by IBM in April 2010 English ->Korean
IBM Power in numbers: The twelve-member Global Intelligent Utility Network Coalition advances English ->Korean
IBM www.lotusknows.com Website L10N English ->Korean
IBM www.lotusknows.com Video 15 files dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Global Business Services Executive Report (Strategy and Change) : IBM – Delivering performance through continuous transformation English ->Korean
IBM IBM eCatalog 46 html files (March) Website L10N English ->Korean
IBM Our planet is getting smarter by the city: Dubuque, Bordeaux, Taipei and more English ->Korean
IBM IDC LINK: Real-time IDC Research® opinion on IT, consumer and communications news, trends and events - IBM System z: The Mainframe Is Now in the Cloud English ->Korean
IBM Clabby Analytics : Case Study The Department of the Interior’s National Business Center ― Using System z as a Strategic Enterprise Cloud Platform English ->Korean
IBM Clabby Analytics : Case Study India’s ELCOT: A Next Generation Mainframe Cloud Services Provider? English ->Korean
IBM Lotus Software-"Together, we can work smarter." Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM KIBS / Foreign Exchange (FX) Outward Remittance T/T Korean->English Proofreading
IBM KIBS / Foreign Exchange (FX) Outward Remittance T/T Korean ->English
IBM IBM Smarter Planet positioning against Oracle / Sun English ->Korean
IBM Workload-Optimized Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM IBM Global Procurement: Supplier Questionnaire English ->Korean
IBM Smarter Planet Video #2 – Work, IBM Commercial Data Baby & Why Data Matters Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Innovation that matters -- for our company and for the world English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Report (Working smarter) : A new way of working - Insights from global leaders English ->Korean
IBM IBM 6 Differentiated Proposals - ING Korean ->English
IBM Market at a Glance (1): Insurance Market, (2): IT Market, Challenges in ING: ING To-be IT Governance Korean ->English
IBM STATEMENT OF WORK for TEM OPTIMIZATION SERVICES Between IBM Korea (‘IBM’) and LINA LIFE INSURANCE English ->Korean
IBM IBM eCatalog 15 html files (April) Website L10N English ->Korean
IBM IBM SINGAPORE PTE LTD - MASTER AGREEMENT FOR ASSET DISPOSITION AND SUPPORT SERVICES English ->Korean
IBM IBM Power Systems - Consolidated Launch Deck for 8/17/10 launch English ->Korean
IBM GEODIS Base Agreement English ->Korean
IBM PowerVM™ Quick Reference Guide English ->Korean
IBM Desktop Cloud Questionnaire English ->Korean
IBM IBM ILOG Elixir Enterprise extends the Adobe® Flex® and Adobe AIRTM platforms by adding user interface controls for more intuitive, interactive displays.Video English ->Korean
IBM IBM Systems and Technology Group System Storage: IBM Data Center Networking - It is time to start thinking differently about your data center network English ->Korean
IBM IBM Scalable Modular Data Center: The art of the possible. - Rapidly deploying cost-effective, energy-efficient data centers Japanese ->Korean
IBM IBM Global Technology Services: Taking a strategic approach to optimizing the data center portfolio. - Comprehensive planning is the key to availability, adaptability and efficiency English ->Korean
IBM The IBM Information Governance White Paper: Leveraging Information Governance Best Practices to Optimize the Information Supply Chain English ->Korean
IBM IBM Cloud Computing Seller education module for opportunity identifiers - Collaboration Workload / IBM LotusLive™Services - smarter collaboration in the cloud English ->Korean
IBM IBM Cloud Computing Q&A Guide Cloud Strategy and Portfolio - Frequently Asked Questions for Sales and Marketing English ->Korean
IBM IBM Cloud Computing: Smarter Planet: Using cloud computing to deliver innovation and efficiency English ->Korean
IBM Workload-Optimized Systems for a Smarter Planet: Transaction Processing and Database English ->Korean
IBM Workload-Optimized Systems for a Smarter Planet: Business Process Management English ->Korean
IBM Workload-Optimized Systems for a Smarter Planet: - IBM Business Intelligence and Analytics English ->Korean
IBM IBM Consolidation and Virtualization: Workload-Optimized Systems for a Smarter Planet: Virtualization English ->Korean
IBM IBM Korea Company Info Korean->English Proofreading
IBM IBM Korea Company Info Korean ->English
IBM Korean Air - PSS Integration Platform Solution Summary Korean->English Proofreading
IBM Korean Air - PSS Integration Platform Solution Summary Korean ->English
IBM Smarter systems for a smarter planet English ->Korean
IBM The IBM Smart Analytics System offers a wide range of analytics capabilities, enabling you to consume information in the most digestible format, gain insight, and make smarter decisions today and into the future. English ->Korean
IBM The IBM Smart Analytics System is an integrated platform that provides broad analytics capabilities on a powerful warehouse foundation with IBM server and storage English ->Korean
IBM IBM Smart Analytics System 5600 provides warehousing and analytics capabilities designed for growth at an attractive entry point. English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Retail - Streamline business processes & manage performance of your operations English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: CSP - Reduce cost of your SAP data management English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: CSP – Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Retail - Optimize supply chain & Improve time to market by managing product & vendor information effectively English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Retail - Combine customer, merchandise & sales data to drive successful marketing campaigns; Deliver consistent customer experience English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Save money by finding & disposing of duplicate content English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Reduce the cost of your SAP data management English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Optimize the allocation of financial capital and ensuring compliance to Solvency II English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Improve your analytical & decision support capabilities English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Improve claims administration efficiency and multi-channel distribution English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Create a single view of your information English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Analyze customer behavior to reduce attrition & improve marketing English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Insurance - Analyze customer behavior to reduce attrition & improve marketing English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Healthcare Providers – Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Healthcare Providers – Improve your analytical & decision support capabilities English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Healthcare Providers – Improve Clinical Outcomes & Patient Safety with Health English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Transition to a member-centric focus with new emphasis on individual services and retention with Member 360 English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Health Plans - Save money by finding & disposing of duplicate content English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Health Plans – Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Improve Your Analytical & Decision Support Capabilities With IBM Smart Analytics System English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Government – Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Government - Increase revenue optimization and improve taxpayer services English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Government - Improve your analytical & decision support capabilities English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Government - Create a single view of your information English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Government - Use predictive analytics and data mining to improve public safety English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Energy & Utilities - Reduce cost of your SAP data management English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Energy & Utilities – Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Energy & Utilities - Optimize asset operations to cut costs, increase revenue & improve compliance English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Energy & Utilities – Improve your analytical & decision support capabilities English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Energy & Utilities - Create a single view of your information English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Energy & Utilities - Address regulatory compliance and minimize costs, fines and penalties English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: CSP - Reduce cost of your SAP data management English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: CSP – Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: CSP – Improve your analytical & decision support capabilities English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: CSP - Improve new product introduction & customer service to drive higher revenue English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: CSP - Analyze customer behavior to reduce churn & improve marketing campaign efficiency English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Banking & FM – Save money by finding & disposing of duplicate content English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Banking & FM – Reduce the cost of your operations English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Banking & FM – Reduce costs by managing your data growth English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Banking & FM – Manage risk and compliance to optimize your business results English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit -Quick Reference Guide: Banking & FM – Improve your analytical & decision support capabilities English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Banking & FM – Improve cross-selling and customer service to drive higher revenue English ->Korean
IBM Information & Analytics sales kit - Quick Reference Guide: Banking & FM – Create a single view of your information English ->Korean
IBM B2B Shopping Portal Building Proposals - i-Market Koea Korean->English Proofreading
IBM B2B Shopping Portal Building Proposals - i-Market Koea Korean ->English
IBM IBM IMPACT 2010 DAY 1 ~ 2 OPENING VIDEO / MULTI-MEDIA EXPERIENCE dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Insurance Industry Executive Summary: Capitalizing on Complexity English ->Korean
IBM Insurance Industry Perspective - The Global Insurance CEO Study 2010 English ->Korean
IBM Banking and Financial Markets Industry Executive Summary: Capitalizing on Complexity - Insights from the Global Chief Executive Officer Study English ->Korean
IBM Korea Green Data Center Conference: IBM Data Center Operations and Management Services ECC Health Check Workshop - Provide efficiency savings and optimization of the service delivery and management of your Data Center operations environment English ->Korean
IBM IBM's Presentation for the Implementation of an Enhanced Backup System for Hana HSBC Life Insurance Korean->English Proofreading
IBM IBM's Presentation for the Implementation of an Enhanced Backup System for Hana HSBC Life Insurance Korean ->English
IBM IBM Software for a Smarter Planet : Strategies, Expertise and Services For Moving to IBM - Approach for Workload Migrations English ->Korean
IBM IBM Smarter Systems Tour 2010: IBM Strategies to Reduce I/T Costs English ->Korean
IBM Smarter Cities data English ->Korean
IBM New GBS S&T service line English ->Korean
IBM IBM Power Systems - Consolidated Launch Deck for 8/17/10 launch English ->Korean
IBM Impact 2010 The Premier Conference for Business and IT Leaders: TCE-1475 : Integrate NetSuite and Your Enterprise Applications In Days with Cast Iron Systems English ->Korean
IBM Lombardi Overview Presentation data : Why Companies Choose Lombardi English ->Korean
IBM IBM Software WebSphere: IBM WebSphere Application Server Family - Providing the right application foundation to meet your business needs English ->Korean
IBM IBM Software WebSphere eXtreme Scale: IBM WebSphere eXtreme Scale V 7.1 and WebSphere Data Power XC10 Appliance English ->Korean
IBM IBM Software WebSphere Data Sheet: IBM WebSphere DataPower Low Latency Appliance XM70 - Make better business decisions with faster access to critical information English ->Korean
IBM IBM Software WebSphere Data Sheet: IBM WebSphere DataPower B2B Appliance XB60 - Increase the speed and reliability of extending your business beyond organizational walls English ->Korean
IBM IBM WebSphere Adapters V7.0 - Unlock siloed information, extend applications to promote reuse and maximize ROI English ->Korean
IBM IBM Software WebSphere Data Sheet: IBM WebSphere DataPower Integration Appliance XI50 - Easy-to-deploy, highly scalable hardware untangles costly and debilitating IT complexity English ->Korean
IBM IBM Software WebSphere Data Sheet: IBM WebSphere DataPower XML Security Gateway XS40 - Enforce policies and secure services, applications and data with customizable, scalable and automated service visibility and governance English ->Korean
IBM IBM WebSphere Enterprise Service - Increase agility and optimize cost by untangling costly and debilitating IT complexity English ->Korean
IBM IBMWebSphere Message Broker, Version 7.0 - Fast and flexible access to business information anywhere with universal integration English ->Korean
IBM IBM Software Group Industry Software: IBM WebSphere Remote Server, Version 7.1 - Providing a scalable, flexible platform for integrating new, innovative technologies into your retail distributed environment English ->Korean
IBM IBM Software Business Process Management: IBM WebSphere Lombardi Edition - The platform for process applications English ->Korean
IBM Re: Request for Interim Support Services for Passport Advantage Software English ->Korean
IBM 2010 BRMS User Survey, 2010 BRMS User Survey rawdata v1.0(1) edited_FN Questionnaire v1.4 BRMS krg[1] edited_FN & - Knowledge Research Group Korean->English Proofreading
IBM 2010 BRMS User Survey, 2010 BRMS User Survey rawdata v1.0(1) edited_FN Questionnaire v1.4 BRMS krg[1] edited_FN & - Knowledge Research Group Korean ->English
IBM Request for Interim Support Services for Passport Advantage Software English ->Korean
IBM IBM Power 7 Request for Proposal (RFP) & IBM Request For Proposal (RFP) Summary For Doosan Engineering & Construction Co., Ltd. Consolidation Information System Business Korean->English Proofreading
IBM IBM Power 7 Request for Proposal (RFP) & IBM Request For Proposal (RFP) Summary For Doosan Engineering & Construction Co., Ltd. Consolidation Information System Business Korean ->English
IBM IBM Tivoli® Software: IBMTivoli Service Automation Manager - Automate requesting, deployment, monitoring and management of cloudcomputing services English ->Korean
IBM IBM Tivoli® Software: IBMTivoli Business Service Manager - Maximize performance with real-time service visibility and intelligence English ->Korean
IBM IBM Proventia Network IntrusionPrevention System - Protecting the network ahead of the threat English ->Korean
IBM IBM Tivoli® Software: Netcool/Realtime Active Dashboards - Understand the real-time impact of IT and business activity on services English ->Korean
IBM IBM Tivoli® Software: IBMTivoli Netcool/Impact - Streamline event and alert management, and incident and problemmanagement processes English ->Korean
IBM IBM Tivoli® Software: IBM Tivoli Netcool Performance Manager - Performance management for wireless, wireline and convergent networks English ->Korean
IBM IBM Tivoli® Software: IBM Tivoli Netcool/OMNIbus - Consolidated operations management for real-time service management English ->Korean
IBM IBM Software Tivoli : IBM Maximo technology for business and IT agility - IBM asset and service management solutions English ->Korean
IBM IBM workload optimized systems - Integrating software, hardware and services for better performance at lower cost English ->Korean
IBM What's the story of the ATandT / Apple iPad data breach? English ->Korean
IBM IBM eCatalog 17 html files (May) English ->Korean
IBM Proventia Network Intrusion Prevention System English ->Korean
IBM LotusLive Notes eCatalog 5 files (May) English ->Korean
IBM Cloud Computing - Whiteboard Study Guide English ->Korean
IBM Innovation Discovery Workshop Plan - DongBu Insurance Korean ->English
IBM LOTUS Mobile Reference: Ministry of Economy - Republic of Poland English ->Korean
IBM Mobile and enterprise access solutions White paper: Stay connected: A successful mobile device strategy drives productivity. English ->Korean
IBM Mobile collaboration from IBM—support for fast-moving businesses. / Mobile business collaboration solutions and services keep employees on the go and in the loop English ->Korean
IBM Proposal for IT Service Transition & Development for Allianz Life Insurance Korean ->English
IBM Summary of the Proposal for the Allianz Data Center Transition Project - HANJIN INFORMATION SYSTEMS & TELECOMMUNICATION CO., LTD. Korean ->English
IBM Summary of IBM Proposal for the Transition of the Allianz Data Center Korean->English Proofreading
IBM Summary of IBM Proposal for the Transition of the Allianz Data Center Korean ->English
IBM Samsung Electronics Printer Division eSLM Assessment Proposal Korean->English Proofreading
IBM Samsung Electronics Printer Division eSLM Assessment Proposal Korean ->English
IBM IBM Proposal for the Allianz Oracle DB Upgrade Korean ->English
IBM Proposal for the Allianz Oracle DB Upgrade Korean ->English
IBM Oracle DB Upgrade Proposal Korean ->English
IBM IBM Tivoli® Software: Help maximize operational efficiencies and business resiliency through dynamic, service-based workload management. English ->Korean
IBM IBM Tivoli Software White Paper: Realizing business value with mainframe security management English ->Korean
IBM Insurance Industry Overview & Agenda for the CEO Korean ->English
IBM Case study presentation for next-generation system development using a Java-based framework Korean ->English
IBM Daishin Securities IBM WAS/XD Case Korean ->English
IBM What is Watson? Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Accelerate Value And Business Insight From Your BPM and Business Analytics Investments English ->Korean
IBM Accelerate Value And Business Insight From Your BPM and Business Analytics Investments English ->Korean
IBM SOW AND THE APPROPRIATE SCHEDULE data 4 files English ->Korean
IBM 2654 IBM System z 45th Anniversary Animation As Produced Transcript video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM SMARTER THAN YOU THINK - What Is I.B.M.’s Watson? English ->Korean
IBM To Tell The ^Entire Truth - IBM’s Workload Optimized System Versus Oracle-Sun’s Product Disarray English ->Korean
IBM WOS Captions Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM 2843_A IBM Project Avalanche Compilation Video As Produced Transcript translation English ->Korean video translation
IBM 2843_C IBM IOD EMEA Customer Reference Video – Creating Insight As Produced Transcript transltion English ->Korean video translation
IBM Smarter Systems World Tour :30 video script translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Smarter Systems World Tour video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Social Computing Guidelines English ->Korean
IBM Winning with DB2 pureScale on Power Systems - Power Systems and System z Sellers Call English ->Korean
IBM IBM Software Group IBM Software for Power Systems English ->Korean
IBM IBM GLobal business services Telecommunications Executive Summary: Telco 2015 - Five telling years, four future scenarios English ->Korean
IBM Proposal for the Phase 3 ERP Implementation with IBM Servers at HKMC Headquarters Korean->English Proofreading
IBM Proposal for the Phase 3 ERP Implementation with IBM Servers at HKMC Headquarters Korean ->English
IBM You Are Cordially Invited to the 2010 IBM Innovation Forum. Korean ->English
IBM Successful business model innovation requires alignment -internally with the customer value proposition and externally with a network of customers, partners and suppliers. English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Rep : Seizing the advantage - When and how to innovate your business model English ->Korean
IBM olleh KT - Rack Cooling Solution (RDHx) Proposal for GDC Cheonan Center High-density System Korean->English Proofreading
IBM olleh KT - Rack Cooling Solution (RDHx) Proposal for GDC Cheonan Center High-density System Korean ->English
IBM IBM e-Catalog 17 html files (June) English ->Korean
IBM External Questionnaire- Reference Clients only - Arun English ->Korean
IBM External Questionnaire- Non-reference Clients - Arun English ->Korean
IBM External Questionnaire- ISV & BPs - Arun English ->Korean
IBM External Questionnaire- Industry Association - Arun English ->Korean
IBM Additional Service Agreement - (Additional Service Agreement for Online Visitor Customer Experience Analysis) Korean ->English
IBM Solution Agreement Statement of Work Korean ->English
IBM Non Technology Service Agreement Statement of Work Korean ->English
IBM Agreement for the Amorepacific AP 2.0 Online Operation Outsourcing Service - Schedule B Charge Korean ->English
IBM Agreement for the Amorepacific AP 2.0 Online Operation - Schedule A Statement of Work and Service Level Management Korean ->English
IBM Agreement for the Amorepacific AP 2.0 Online Operation Outsourcing Service Korean ->English
IBM IBM BPM Suite Guidance - Selecting the Right IBM BPM Platform for Your Opportunity English ->Korean
IBM Lombardi Customer Stories and Patterns in a Matrix View English ->Korean
IBM IBM Software WebSphere Thought Leadership White Paper: Making the case for BPM - A benefits checklist English ->Korean
IBM IBM WebSphere Lombardi Edition and IBM BPM Blueprint Sales kit English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Government Executive Report: Smarter cities for smarter growth - How cities can optimize their systems for the talent-based economy English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Government Executive Report:How Smart is your city? - Helping cities measure progress English ->Korean
IBM Annex D. Financial Guarantee Template English ->Korean
IBM TESCO - IBM Proposals to Establish TESCO Booking System Korean->English Proofreading
IBM TESCO - IBM Proposals to Establish TESCO Booking System Korean ->English
IBM August 2010 Power Systems Launch for Mid-market English ->Korean
IBM IBM BUILDING A SMARTER PLANET “Data Transportation” :30 As Recorded Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM BUILDING A SMARTER PLANET “Data Energy” :30 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Smarter Planet Videos Transcript: Smarter Cities Suite 2: Health, Work, Cities Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM We can build a smarter planet, city by city. Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER PLANET SMARTER CITIES EXPERT VIDEOS Scott Taylor EDUCATION Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER PLANET SMARTER CITIES EXPERT VIDEOS Rudy Provoost ENERGY + UTILITIES Video translation & subtitling English ->Korean
IBM IBM SMARTER PLANET SMARTER CITIES EXPERT VIDEOS Marilyn Chow HEALTHCARE Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER PLANET SMARTER CITIES EXPERT VIDEOS Fernando Garcia-Ruiz PUBLIC SAFETY Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER PLANET SMARTER CITIES EXPERT VIDEOS Carlos van de Wiejer TRANSPORTATION Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER PLANET SMARTER CITIES EXPERT VIDEOS Annemarie Jorritsma Video translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Global Business Services White Paper: Driving Productivity through Smarter Sourcing English ->Korean
IBM A Global Innovation Outlook 3.0 Report: The New New Media - Global lessons on the future of media, content, and messaging. English ->Korean
IBM IBM Business Consulting Services Media and Entertainment: The end of television as we know it - A future industry perspective English ->Korean
IBM IBM GLobal business services Media and Entertainment Executive Summary: Media’s looming revenue gap - Digital-driven challenge for traditional business models English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Media and Entertainment: Beyond advertising - Choosing a strategic path to the digital consumer English ->Korean
IBM IBM INVESTOR RELATIONS: IR PODCAST IBM AND THE FUTURE OF TV English ->Korean
IBM Blue Cross Blue Shield of Michigan Introduction Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM TO-BE Architecture and Step-by-Step Implementation - Benefits > Performance, Benefits> Performance and Environmental Factors, Benefits> Green IT, Cost Analysis> TCO Korean ->English
IBM OCI - Benefits and TCO Analysis> 5yr Growth and Benefits of Step-by-step Introduction Korean ->English
IBM Power your planet. Smarter Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM Smarter Systems for a Smarter Planet Updated Speaker Notes English ->Korean
IBM Impact 2010 Successful Strategies for BPM Adoption & Rapid Deployments Session #2469 English ->Korean
IBM Definition of business and IT needs – Analysis framework Korean ->English
IBM Jazz Revolution Transcript Video translation English ->Korean video translation
IBM IBM’s Corporate Environmental Affairs Policy English ->Korean
IBM WebSphere Sensor Events provides the core platform for developing, deploying, and managing end-to-end solutions that exploit the new real-world information available from networked sensors. WebSphere Sensor Events: English ->Korean
IBM WebSphere® Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.0 helps accelerate multi-channel application development for banking and financial industry. English ->Korean
IBM IBM® WebSphere® Commerce Professional provides a next-generation solution designed to address a company's e-commerce needs English ->Korean
IBM IBM® WebSphere® Commerce - Express is a complete solution to help growing mid-market companies do business on the Web English ->Korean
IBM IBM® WebSphere® Commerce Enterprise, used by top enterprises, is widely regarded as an industry-leading e-commerce solution English ->Korean
IBM IBM® WebSphere® Commerce Developer editions provide a team-based integrated development environment for e-commerce sites English ->Korean
IBM WebSphere Application Server Hypervisor Edition offers all of the robust features of the WebSphere Application Server Family for virtual environments English ->Korean
IBM IBM Tivoli® Provisioning Manager helps organizations optimize efficiency, accuracy and service delivery by automating best practices for data center provisioning activities. English ->Korean
IBM LotusLive Events is an online event management service with a full-featured Web conferencing service. LotusLive Events provides you all the tools you need to manage registration, host your event and follow up with post event analysis. English ->Korean
IBM LotusLive Meetings is a full-function Web meetings service, perfect for ad-hoc conferences inside and outside of an organization where presentations or applications need to be shared with a small group of a few or on a Web event of a thousand. English ->Korean
IBM IBM LotusLive Connections is a unique on-line social networking and collaboration service similar to LotusLive Engage yet perfect for customers who do not require a Web conference service or may already have an in-house solution. English ->Korean
IBM IBM LotusLive Engage is a unique on-line social networking, collaboration and Web meeting service designed for businesses. It offers a rich set of business tools which allows subscribers to work seamlessly with people – outside or inside their company. English ->Korean
IBM LotusLive Notes - All the power of Lotus Notes, delivered as a Service by IBM. English ->Korean
IBM LotusLive iNotes - LotusLive iNotes provides essential web-based email and calendaring capabilities, without the hassle of running it yourself. English ->Korean
IBM Tivoli Storage Productivity Center for Disk Midrange Edition - Advanced performance management for your IBM System Storage DS3000, DS4000 and DS5000 Storage Infrastructure English ->Korean
IBM Tivoli Storage Productivity Center for Disk - Consolidate and centralize administration of your SAN storage devices English ->Korean
IBM Tivoli Storage Productivity Center for Data - Manage the capacity utilization of your file systems and databases English ->Korean
IBM Tivoli Storage Productivity Center Basic Edition - Discover and Manage IBM and Heterogeneous Storage - Basic Device Management English ->Korean
IBM Driving Business Agility in Retail Banking: Corporate Payments English ->Korean
IBM Driving Business Agility in Global Retail Banking: Account Opening English ->Korean
IBM Driving Business Agility in Retail: Multi-Channel Demand Driven Inventory Locator English ->Korean
IBM Driving Business Agility in Retail: Promotions, Planning and Execution English ->Korean
IBM IBM Software Tivoli Solution Brief: IBM Tivoli Netcool network management solutions for the enterprise environment - The big picture view that focuses on optimizing complex environments English ->Korean
IBM SPSS Commercial Perpetual License IBM ELA Template & SPSS Commercial Perpetual Sales Schedule for IBM ELA English ->Korean
IBM IBM Power Systems Announcement Overview English ->Korean
IBM Cross-IBM communications “cheat sheet” Core content to help formulate communications planning around the August 17 launch English ->Korean
IBM IBM Security Solutions: IBM X-Force Threat Insight Quarterly English ->Korean
IBM 2010 IMPACT Offering Announcements English ->Korean
IBM IBM Power Systems Express Rack & Tower Servers Smarter Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM IBM's 2010 Global CEO Study Participant Feedback Report English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Thought Leadership White Paper: Transforming your voice, video and collaboration infrastructure - The IBM journey toward unified communications English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Government Executive Report: The world’s 4 trillion dollar challenge / Using a system-of-systems approach to build a smarter planet English ->Korean
IBM Cloud computing White paper - IBM Point of View: Security and Cloud Computing English ->Korean
IBM IBM USED EQUIPMENT SALES MASTER AGREEMENT FOR BROKERS English ->Korean
IBM IBM USED EQUIPMENT SALES MASTER AGREEMENT English ->Korean
IBM Contract for using the bulk transfer service of transaction with other banks Korean ->English
IBM Power your planet. Midsized businesses are the engines of a Smarter Planet. English ->Korean
IBM IBM Power Systems Express Rack & Tower Servers Smarter Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM Consolidated Launch Deck for 8/17/10 launch English ->Korean
IBM Addendum to IBM International Program License Agreement for IBM ILOG Per Application Licensing Option English ->Korean
IBM IBM SYSTEMS AND TECHNOLOGY GROUP (STG): IBM STG SYSTEMS SOFTWARE FAST FACTS GUIDE English ->Korean
IBM PowerVM Editions: Tailored to client needs English ->Korean
IBM IBM POWER7 System - Smarter Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM IBM Power Systems - Power your planet. Smarter Systems for a Smarter Planet. English ->Korean
IBM IBM Power Systems Express Rack & Tower Servers Smarter Systems for a Smarter Planet English ->Korean
IBM IBM Power Systems - Cloud on Power English ->Korean
IBM INVENTORY FINANCING AGREEMENT English ->Korean
IBM C-Suite Program in Korea - 2010 Smart Work Common Deck English ->Korean
IBM IBM Smart Work with WebSphere, Dynamic Business Processes & SOA English ->Korean
IBM IBM Smarter Industries Symposium English ->Korean
IBM 9. Smarter Retail 10. Smarter Transportation English ->Korean
IBM 1. Smarter Banking and Financial Markets 2. Smarter Communications 3. Smarter Electronics, Automotive and Aerospace 4. Smarter Energy and Utilities 5. Smarter Governments 6. Smarter Healthcare 7. Smarter Insurance 8. Smarter Oil and Gas English ->Korean
IBM IBM X-Force® 2010 Mid-Year Trend and Risk Report English ->Korean
IBM The Total Economic Impact™ Of IBM InfoSphere Foundation Tools English ->Korean
IBM IBM CLE Videos CIO-1 TITLE: IBM presents: Smarter Leadership Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM CLE Videos CIO-2 Title: IBM presents: Smarter Leadership Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM CLE Videos CIO-3 - Title: IBM Presents: Smarter Leadership Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER PRODUCTS “Home Smart Home v1” :30 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER SECURITY “Family Dinner v1” :30 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM SMARTER SECURITY “Follow That Pill v2” :30 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM LotusLive Notes - All the power of Lotus Notes, delivered as a Service by IBM. English ->Korean
IBM IBM ILOG ODM Enterprise helps you build and deploy analytical decision support applications based on optimization technology. English ->Korean
IBM IBM ILOG CPLEX Optimizer - High-performance mathematical programming solver for linear programming, mixed integer programming, and quadratic programming English ->Korean
IBM IBM ILOG CPLEX Optimization Studio - CPLEX Optimization Studio speeds development and deployment of optimization models, combining leading solver engines with a tightly integrated IDE and modeling language. English ->Korean
IBM Tivoli Service Request Manager - Integrated Service Desk and Service Catalog for 'One Touch' IT English ->Korean
IBM IBM Tivoli® Key Lifecycle Manager helps IT organizations better manage the encryption key lifecycle by enabling them to centralize and strengthen key management processes. English ->Korean
IBM This CCMDB software from Tivoli® automates data, workflows and policies to align IT infrastructure management with business priorities. English ->Korean
IBM Tivoli Business Continuity Process Manager - Enables a comprehensive business continuity solution that integrates the management of people and process with the underlying technology solutions. English ->Korean
IBM IBM® Rational® Application Developer for WebSphere® Software V8.0 provides optimized development for IBM middleware. English ->Korean
IBM Rational Software Architect for WebSphere Software is the optimized environment for designing and developing WebSphere applications English ->Korean
IBM The IBM® Tivoli® Storage Productivity Center (TPC) for Replication V4.2 includes new capabilities and enhancements: English ->Korean
IBM Tivoli Composite Application Manager for Microsoft Applications - Manage critical Microsoft and other resources via enhanced visibility and automation English ->Korean
IBM IBM Smart Analytics System 7700 delivers a complete data warehouse infrastructure for analytics with cost-efficient, flexible design, and mission-critical reliability. English ->Korean
IBM IBM Smart Analytics System 2050 offers pre-integrated analytics capabilities on a powerful, cost-efficient system. English ->Korean
IBM IBM Smart Analytics System 1050 offers pre-integrated analytics capabilities on a powerful, compact, cost-efficient system. English ->Korean
IBM Service Delivery Manager - A pre-integrated software stack, deployed as set of virtual images that automate IT service deployment and provide resource monitoring and cost management in a cloud. English ->Korean
IBM Maximo Everyplace - Accessing IBM Maximo on a mobile device provides several benefits English ->Korean
IBM Rational Software Architect Simulation Toolkit allows you to validate the architecture before the implementation phase. English ->Korean
IBM Rational Software Architect Extension for Communications Applications provides the support for key communications standards and protocols English ->Korean
IBM Rational Software Architect Extension for SOA and WebSphere extends Rational Software Architect to help you design and deliver solutions using SOA and targeting WebSphere. English ->Korean
IBM Extend the value of IBM® Rational® Software Architect to solutions that include C++ English ->Korean
IBM Rational Software Architect Extension for Deployment Planning helps reduce deployment risks and improve development-operations communications through deployment specifications English ->Korean
IBM Rational Software Architect Extension for Integrated Architecture Frameworks extends Rational Software Architect to help integrate business requirements to solution designs. English ->Korean
IBM Rational Software Architect - A flexible, extensible, easy to use platform for delivering high quality architectures English ->Korean
IBM IBM Systems and Technology System x Data Sheet: IBM CloudBurst - Rapidly create and manage a private cloud environment English ->Korean
IBM The IBM Software Story: Helping the Planet to Become Smarter English ->Korean
IBM Business Partnership with IBM For good growth of Kyobo Information & Communication Co. Ltd. Korean ->English
IBM IBM System x3690 X5 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System x3850 X5 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System BladeCenter HS22V Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System BladeCenter HX5 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System x3500 M3 and x3400 M3 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System x3755 M3 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System x3650 M3 / x3550 M3 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System x3630 M3 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System x3620 M3 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM System x3250 M3 / x3200 M3 Video dictation, translation & subtitling English ->Korean video translation
IBM Cognos TM1: IBM Cognos® TM1 is enterprise planning software that provides a complete, dynamic environment for developing timely, reliable and personalized forecasts and budgets. English ->Korean
IBM Cognos Statistics: IBM Cognos® Statistics software powered by IBM SPSS Statistics engine adds statistical results to business reports so you can more easily analyze patterns and trends. English ->Korean
IBM Cognos Planning: IBM Cognos Planning® is enterprise planning software that helps you develop budgets and forecasts faster and more efficiently. English ->Korean
IBM Cognos Mobile: IBM Cognos® Mobile extends interactive Cognos Business Intelligence to mobile devices such as BlackBerry, iPhone, iPad and others. English ->Korean
IBM Cognos Mashup Service: Cognos Mashup Service exposes content from Cognos Business Intelligence (such as reports, queries, analyses and metrics) as a Web Service. English ->Korean
IBM Cognos For Microsoft Office: Deliver Cognos Business Intelligence to users who prefer to work with applications such as Microsoft® Excel®, PowerPoint®, or Word. English ->Korean
IBM Cognos Business Intelligence: Cognos® Business Intelligence delivers the full range of BI capabilities - query and reporting, analysis, dashboards, scorecards and more to support how people think and work. English ->Korean
IBM Cognos Business Insight: IBM Cognos Business Insight enables users to assemble and explore all types of data in any time horizon through a dynamic, highly personalized interface. English ->Korean
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel: IBM Cognos® Analysis for Microsoft Excel makes it possible to analyze business data in a working environment you already know. English ->Korean
IBM Did You Know? (1) The differences IBM made along the way - 100 years of history English ->Korean
IBM IBM SurePOS 300 Express Korean ->English
IBM IBM Systems and Technology Retail Store Solutions Data Sheet: IBM SurePoint Touch Display - Making retail smarter starts with innovative IBM touchscreens at the point-of-sale English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Strategy and Change White Paper: Capturing the Potential of Cloud - How cloud drives value in enterprise IT strategy English ->Korean
IBM Dynamic Infrastructure: The Benefits of Cloud Computing / A new era of responsiveness,effectiveness and efficiency in IT service delivery. English ->Korean
IBM Streamline requirements definition for product and service development: IBM Rational Requirements Composer English ->Korean
IBM Manage online risk and compliance with an automated solution: IBM Rational Policy Tester English ->Korean
IBM Power innovation with IBM Rational software - Rational application development tools for IBM Power Systems solutions English ->Korean
IBM IBM Rational Developer for System z Version 7.6 - Providing System z developers with tools for building traditional z/OS and modern multiplatform applications in an SOA and Web 2.0 environment English ->Korean
IBM Mazda North American Operations English ->Korean
IBM Unica® PredictiveInsight - Give Marketing Users the Power of Predictive Analytics English ->Korean
IBM Unica® Optimize - Optimize Results by Balancing Marketing Goals, Contact Preferences, and Business Constraints English ->Korean
IBM Unica® NetInsight® OnDemand - Gain Deep Web Insights Quickly and Easily with No Infrastructure Investment English ->Korean
IBM Unica® NetInsight® - Gain Deeper Insights More Quickly and Easily with Unica’s Next-Generation Web Analytics English ->Korean
IBM Unica® Marketing Operations OnDemand - Streamline Marketing Processes and Better Manage Programs and Creative Projects English ->Korean
IBM Unica® Leads - Deliver Quality Leads in a Timely Manner to Improve Close Rates and Increase Revenue English ->Korean
IBM Unica® Marketing Operations - Streamline Marketing Processes and Improve Marketing Management English ->Korean
IBM Unica® Interactive Marketing OnDemand - Make Interactive Marketing Easier, Faster, and More Effective with Unified Analytics, Email, and Web Personalization English ->Korean
IBM Unica® eMessage - Engage Customers and Prospects with Timely, Personalized Email and Mobile Messages English ->Korean
IBM Unica® Distributed Marketing - Empower Local Marketing Teams to Build Contact Strategies and Execute Campaigns English ->Korean
IBM Unica® Detect - Improve Cross-Sell and Retention by Detecting When Customers Are Most Receptive to Offers English ->Korean
IBM Unica® CustomerInsight - Visually Explore Customer Data, Identify Opportunities, and Take Action Immediately English ->Korean
IBM Unica® Campaign - Deliver Personalized, Relevant Marketing Messages Across All Channels English ->Korean
IBM Unica® Interactive Marketing Suite Overview English ->Korean
IBM IBM Software IBM BPM Blueprint - Process improvement is everybody’s business English ->Korean
IBM Vision 2020, the Global Profit Analysis System (GPAS) connects to GSI, builds the global business management system Korean ->English
IBM Case Study: ⎸ IBM BA’s Success Story, Pantos Logistics “Global Profit Analysis System” Korean ->English
IBM Easily automate lifecycle management of user roles, identities and access rights: IBM Tivoli Identity Manager English ->Korean
IBM Facilitate security audits and monitor privileged users through a robust security compliance dashboard: IBM Tivoli Compliance Insight Manager English ->Korean
IBM IBM Software Tivoli Data Sheet: IBM Tivoli Access Manager for e-business / Implement a highly scalable and security-rich user authentication, authorization and Web SSO solution English ->Korean
IBM Protecting corporate data with preemptive risk identification: IBMProventia Network Enterprise Scanner English ->Korean
IBM KCB Executive Summary & Samsung SDI Executive Summary Korean->English Proofreading
IBM KCB Executive Summary & Samsung SDI Executive Summary Korean ->English
IBM MANAGEMENT BRIEF: Cost/Benefit Case for IBM Informix / Compared to Microsoft SQL Server for Midsize Organizations English ->Korean
IBM A Forrester Total Economic Impact™ Study Prepared For IBM : The Total Economic Impact™ Of IBM Informix Database Server - A Single-Company Analysis English ->Korean
IBM Information and Analytics: Enabling Business Optimization English ->Korean
IBM IBM Rational Team Concert for System z Version 2.0 - Energize software development with an agile collaborative cross-platform environment English ->Korean
IBM Component reuse with IBM Rational DOORS Business Case Study: Delphi unites global teams for more cost-effective component reuse with IBM Rational DOORS. English ->Korean
IBM Hughes Telematics helps steer the future of the auto industry’s “next big thing” English ->Korean
IBM LEGAL LANGUAGE SERVICES TRANSCRIPTION OF AUDIO: dictation, translation and subtitling English ->Korean video translation
IBM IBM Cloud Computing - Video Script dictation, translation, subtitling English ->Korean video translation
IBM Optimize business performance by working smarter English ->Korean
IBM Introducing IBM Project Northstar... English ->Korean
IBM IBM Software Tivoli Solution Brief: Unified Management Platform from BigFix, an IBM company / Single pane of glass for all assets—fixed or mobile, physical or virtual, regardless of platform English ->Korean
IBM BigFix Endpoint Management: Providing Answers to Questions You Didn’t Know You Had English ->Korean
IBM IBM Rational software: the fuel for innovation / Drive innovation at optimal speed, enhanced efficiency and reduced cost English ->Korean
IBM IBM Software Rational Electronics: Cutting-edge multicore development techniques for the next wave of electronics products English ->Korean
IBM IBM Business Case Study: Philips Medical Systems Increases Efficiency of Geographically Distributed Development with IBM Rational Software Development Platform English ->Korean
IBM WebSphere ILOG Business Rules for z/OS - WebSphere ILOG Business Rules for z/OS provides two separate rule-execution capabilities, offering flexibility when adopting a business rules approach on the mainframe. English ->Korean
IBM WebSphere Decision Server - WebSphere Decision Server combines business rules management and business event processing technologies in a single offering. English ->Korean
IBM IBM Smart Grid Transcription English ->Korean video translation
IBM 2011 Operational Goals of a System for the Enhancement of Shopping Mall Businesses & Description of the Call Korean ->English
IBM Introducing IBM 1401, the First Computer in Korea, at the National Statistics Office of the Economic Planning Board on June 24, 1967 Korean ->English
IBM IBM Software Group Telecommunications Case Study: Implementing BPM to drive profitable sales in TeliaSonera Finland English ->Korean
IBM IBM Software Group Financial Markets Case Study: Streamlining credit management processes English ->Korean
IBM IBM Software Insurance Case Study: Large insurance provider automates invoice disputes English ->Korean
IBM IBM Software Supply Chain, Manufacturing Case Study: Minimizing distressed shipments English ->Korean
IBM IBM Software Pharmaceutical Case Study: Global life sciences corporation optimizes compensation process English ->Korean
IBM IBM Software HR/Retail Case Study: Major grocer upgrades HR processes English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Executive Report - Beyond content / Capitalizing on the new revenue opportunities English ->Korean
IBM Proposals for the National Fusion Research Institute: Purchasing high performance cluster computers for nuclear fusion simulation Korean->English Proofreading
IBM Proposals for the National Fusion Research Institute: Purchasing high performance cluster computers for nuclear fusion simulation Korean ->English
IBM IBM Software Group White Paper - IBM Cognos 10: Intelligence unleashed / Freedom to make smarter decisions that drive better business results English ->Korean
IBM IBM Software Group White Paper - IBM Cognos Business Intelligence Query and Reporting: Gain insight and outperform English ->Korean
IBM InfoSphere Information Server - IBM® InfoSphere™ Information Server is IBM's market-leading data integration platform that helps understand, cleanse, transform & deliver trusted information to business initiatives including business analytics, data wareho English ->Korean
IBM The differences IBM made along the way - 100 years of history (2) English ->Korean
IBM IBM Global Business Services Business Analytics and Optimization Executive Report - Analytics: The new path to value: How the smartest organizations are embedding analytics to transform insights into action English ->Korean
IBM Rational Build Forge Enterprise Edition - IBM® Rationa®l Build Forge® Enterprise Edition automates software assembly English ->Korean
IBM Rational Functional Tester - Rational Functional Tester is an automated functional testing and regression testing tool. English ->Korean
IBM Rational AppScan Standard Edition - IBM Rational® AppScan® Standard Edition is a Web application security testing tool that automates vulnerability assessments. English ->Korean
IBM Rational AppScan Express Edition - IBM Rational® AppScan® Express Edition is a Web application security testing tool that automates vulnerability assessments. English ->Korean
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos® TM1 is enterprise planning software that provides a complete, dynamic environment for developing timely, reliable and personalized forecasts and budgets. English ->Korean
IBM CICS Transaction Gateway - CICS Transaction Gateway (CICS TG), is IBM’s market-leading Enterprise connector, production proven in over a thousand customers for enterprise modernization of CICS assets. English ->Korean
IBM InfoSphere Information Server - IBM® InfoSphere™ Information Server is IBM's market-leading data integration platform that helps understand, cleanse, transform & deliver trusted information to business initiatives including business analytics, data wareho English ->Korean
IBM WebSphere Enterprise Service Bus - IBM WebSphere Enterprise Service Bus helps enable fast and flexible application integration with reduced cost and bridging to next-generation interconnectivity English ->Korean
IBM Tivoli System Automation Application Manager - Use a single point of control to manage heterogeneous business application landscape English ->Korean
IBM Rational Developer for Power Systems Software - IBM® Rational® Developer for Power Systems Software™ provides integrated development and debug tools for AIX®, IBM i, and Linux. English ->Korean
IBM Rational ClearCase - IBM® Rational® ClearCase® offers complete software configuration management English ->Korean
IBM Rational Asset Manager - Catalogue, organize, use, reuse, manage and report on any type of asset – business, technology or software – across your enterprise. English ->Korean
IBM Optim High Performance Unload for DB2 for Linux, UNIX and Windows - Optim High Performance Unload for DB2 for Linux, UNIX and Windows improves data availability, mitigates the risks, and accelerates the value delivery of database migrations. English ->Korean
IBM InfoSphere Data Architect - InfoSphere Data Architect is an enterprise data modeling and integration design tool. English ->Korean
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Planning® is enterprise planning software that helps you develop budgets and forecasts faster and more efficiently. English ->Korean
IBM Cognos Statistics - IBM Cognos® Statistics software powered by IBM SPSS Statistics engine adds statistical results to business reports so you can more easily analyze patterns and trends. English ->Korean
IBM Cognos Mobile - IBM Cognos® Mobile extends interactive Cognos Business Intelligence to mobile devices such as BlackBerry, iPhone, iPad and others. English ->Korean
IBM Cognos For Microsoft Office - Deliver Cognos Business Intelligence to users who prefer to work with applications such as Microsoft® Excel®, PowerPoint®, or Word. English ->Korean
IBM Cognos Mashup Service - Cognos Mashup Service exposes content from Cognos Business Intelligence (such as reports, queries, analyses and metrics) as a Web Service. English ->Korean
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel - IBM Cognos® Analysis for Microsoft Excel makes it possible to analyze business data in a working environment you already know. English ->Korean
IBM Cognos Business Intelligence - Cognos® Business Intelligence delivers the full range of BI capabilities - query and reporting, analysis, dashboards, scorecards and more to support how people think and work. English ->Korean
IBM Cognos Business Insight - IBM Cognos Business Insight enables users to assemble and explore all types of data in any time horizon through a dynamic, highly personalized interface. English ->Korean
IBM WebSphere ILOG Business Rules for z/OS - WebSphere ILOG Business Rules for z/OS provides two separate rule-execution capabilities, offering flexibility when adopting a business rules approach on the mainframe. English ->Korean
IBM InfoSphere Optim Application Repository Analyzer - Explores and analyzes the application repository to identify the complex customizations of data model & other custom implemented modules within your Oracle® applications. English ->Korean
IBM Informix TimeSeries Real-Time Loader - IBM® Informix® TimeSeries Real-Time Loader DataBlade module is specifically designed to load time-stamped data and make the data available to queries in real time. English ->Korean
IBM Informix TimeSeries DataBlade - The IBM® Informix® TimeSeries DataBlade™ module greatly expands the functionality of your database by adding sophisticated support for managing time-series and temporal data. English ->Korean
IBM Informix JDBC - IBM® Informix® Java™ Database Connectivity (JDBC) is the JavaSoft specification of a standard API that allows Java programs to access database management systems. English ->Korean
IBM Informix Client Software Development Kit - IBM® Informix® Client Software Development Kit (CSDK) offers a single packaging of several APIs that are optimized for developing applications for Informix servers. English ->Korean
IBM Informix Choice Edition - The IBM® Informix® Choice Edition enables you to develop and deploy low-cost, enterprise-class functionality for departmental or small- and medium-sized business solutions. English ->Korean
IBM WebSphere Decision Server - Flexibly create responsive, intelligent decision automation solutions English ->Korean
IBM WebSphere Process Server Hypervisor Edition - Optimized to run in server virtualization environments English ->Korean
IBM WebSphere MQ Advanced Message Security - Provides application-level data security that supports PCI DSS compliance, protecting information end to end English ->Korean
IBM WebSphere Message Broker Hypervisor Edition - Optimized to run in server virtualization environments English ->Korean
IBM InfoSphere Optim System Analyzer for SAP Applications - A web-based diagnostic tool that automatically identifies SAP system changes and understands their impact English ->Korean
IBM DB2 Advanced Enterprise Server Edition - New! Now more capabilities for DBAs and developers. English ->Korean
IBM ETNews Articles - Segmenting even customers that seem identical to achieve ‘Customized Marketing’ / Segmenting even customers that seem identical to achieve ‘Customized Marketing’ Korean ->English
IBM Pathways to interaction How to build more powerful interaction points in insurance by Christian Bieck, Mareike Bodderas, Peter Maas and Tobias Schlager English ->Korean
IBM Introducing the breakthrough IBM® zEnterprise™ System (zEnterprise) English ->Korean
IBM The Chevrolet Volt Video dictation, translation, subtitiing English ->Korean video translation
IBM Rational System Architect - Strategize, execute, and manage change with IBM Enterprise Architecture solutions English ->Korean
IBM Rational DOORS - A requirements management tool for systems and advanced IT applications English ->Korean
IBM InfoSphere Identity Insight - Entity resolution and analysis platform for fighting threat and fraud. English ->Korean
IBM InfoSphere Change Data Capture English ->Korean
IBM Content Manager OnDemand for Multiplatforms English ->Korean
IBM Cognos Business Viewpoint - Coordinating information to drive business analytics English ->Korean
IBM Lotus Quickr - Team collaboration software for the social enterprise English ->Korean
IBM Cognos Business Viewpoint English ->Korean
IBM InfoSphere Warehouse Pack for Supply Chain Insight English ->Korean
IBM IBM Integrated Information Core English ->Korean
IBM Unica® Interact - Determine the Right Message to Present in Inbound Marketing Channels –In English ->Korean
IBM Case Study: University College London Hospitals (UCLH) English ->Korean
IBM IBM Assessment report English ->Korean
IBM Case Study: Non-profit healthcare organization - Streamlines new hire on-boarding process English ->Korean
IBM Case Study: Mortgage company improves lending process English ->Korean
IBM Case Study: Streamlining credit management processes English ->Korean
IBM Case Study: U.S. Federal Agency - Successfully fulfills requirements of the Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD-12) using BPM English ->Korean
IBM Case Study: Toy company improves supply chain efficiency English ->Korean
IBM Thought Leadership White Paper - Eleven habits for highly successful BPM programs : Proven steps for getting started with process improvement English ->Korean
IBM Thought Leadership White Paper - CIO perspective: To be great at IT, you must be great at BPM English ->Korean
IBM IBM Global Process Services - Meet the next-generation of BPO. English ->Korean
IBM Global Telecom Consumer Survey English ->Korean
IBM SOM Contract Change Details & IBM TERM LEASE MASTER AGREEMENT English ->Korean
IBM USED EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Data Model: Full support for the survey life-cycle English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Data Entry: A modern approach to entering survey data English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Paper: Help your team produce appealing paper surveys easily, every time English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Author Professional: Create unique, sophisticated surveys with a powerful scripting language English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Survey Reporter Professional: Use a powerful scripting language to turn survey results into insight English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Interviewer Desktop: A modern approach to entering survey data English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Author: Create compelling, visually appealing surveys that participants will want to complete English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Survey Reporter: Quickly deliver insight to enable smarter decision-making English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Phone Interviews: Get deep insights and broad representation from telephone interviews – or combine with web surveys for quick turnaround English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Web Interviews: Conduct web interviews quickly and efficiently English ->Korean
IBM SPSS Visualization Designer: Charting your course just got easier English ->Korean
IBM SPSS Text Analytics for Surveys: Analyze survey text and discover valuable, hidden insights English ->Korean
IBM SPSS SamplePower: Get the right sample size the first time English ->Korean
IBM SPSS Amos: Take your analysis to the next level and get your research noticed English ->Korean
IBM SPSS Statistics Developer: A Complete Workbench for R and Python Programmers to Integrate Analytical Functionality and Procedures English ->Korean
IBM SPSS Statistics Premium: An "all-in-one" edition designed for enterprise businesses with multiple advanced analytics requirements English ->Korean
IBM SPSS Statistics Professional: Tools to address the challenges of the entire analytic lifecycle English ->Korean
IBM SPSS Statistics Standard: The essential tools for your analytical projects English ->Korean
IBM SPSS Regression: Improve the Accuracy of Predictions with Powerful Regression Procedures English ->Korean
IBM SPSS Neural Networks: Find more complex relationships in your data English ->Korean
IBM SPSS Missing Values: Build Better Models When You Estimate Missing Data English ->Korean
IBM SPSS Forecasting: Build Expert Time-series Forecasts — in a Flash English ->Korean
IBM SPSS Exact Tests: More Accurately Analyze Small Datasets or Those with Rare Occurrences English ->Korean
IBM SPSS Direct Marketing: The analytical toolkit marketers need to easily identify the right customers and improve campaign results. English ->Korean
IBM SPSS Decision Trees: Easily identify groups and predict outcomes English ->Korean
IBM IBM Software License Compliance Programme English ->Korean
IBM IBM Business Partner Agreement English ->Korean
IBM SPSS Data Preparation: Improve Data Preparation for More Accurate Results English ->Korean
IBM SPSS Custom Tables: Easily analyze and communicate your analytical results English ->Korean
IBM SPSS Conjoint: Easily discover what people value English ->Korean
IBM SPSS Categories: Predict outcomes and reveal relationships in categorical data English ->Korean
IBM SPSS Bootstrapping: Create More Reliable Models and Generate More Accurate Results English ->Korean
IBM SPSS Advanced Statistics: More Accurately Analyze Complex Relationships Using Powerful Univariate and Multivariate Analysis English ->Korean
IBM SPSS Statistics Base: The core capabilities you need to take the analytical process from start to finish English ->Korean
IBM SPSS Statistics GradPack: Affordable versions of SPSS software for student learning English ->Korean
IBM SPSS Statistics Faculty Pack: The cost-effective way for faculty to integrate analytics into curricula English ->Korean
IBM SPSS Statistics Campus: Provide unlimited numbers of users with access to analytics English ->Korean
IBM SPSS Statistics Server English ->Korean
IBM SPSS Advantage for Microsoft Excel English ->Korean
IBM SPSS Statistics Programmability Extension English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Survey Reporter Developer Kit English ->Korean
IBM SPSS Data Collection Remote Administration English ->Korean
IBM Smarter Oil and Gas Transforming Oil and Gas Exploration, Production, Refining and Distribution - IBM Oil and Gas Industry Value Proposition English ->Korean
IBM Smarter Healthcare Transforming patient value, outcomes and sustainability - IBM Value Proposition – Client References English ->Korean
IBM Smarter Government: IBM Value Proposition English ->Korean
IBM Making Retail Smarter - IBM Retail Industry Value Proposition English ->Korean
IBM Smarter Consumer Electronics - IBM Electronics Industry Value Proposition: Consumer Electronics Segment English ->Korean
IBM Smarter Energy Transforming Energy Generation, Distribution and Consumption: IBM Energy and Utilities Industry Value Proposition English ->Korean
IBM Let’s Build a Smarter Planet: Banking and Financial Markets Value Proposition English ->Korean
IBM Smarter Transportation: IBM Smarter Transportation Value Proposition English ->Korean
IBM Telecommunications: Core Value Proposition English ->Korean
IBM IBM InfoSphere Content Collector software: more than e-mail, more than archiving, more than an isolated solution. English ->Korean
IBM IBM FileNet Business Process Manager software. - Unifying content and process for improved agility, process performance, business efficiency and compliance English ->Korean
IBM IBM CommonStore for SAP, Version 8.4 English ->Korean
IBM The Road to a Smarter Enterprise: IBM’s Transformation Journey English ->Korean
IBM A comprehensive deck introducing Sterling Commerce as a company, their capabilities, the value of a combined IBM and Sterling portfolio and the vision we have going forward on various portfolio items English ->Korean
IBM Coremetrics “6 in 20” (six slides in 20 minutes) Your quick guide on the Coremetrics acquisition English ->Korean
IBM IBM Software Portfolio Evolution Coremetrics Drill-Down English ->Korean
IBM Mastering the Art of Relentless Marketing English ->Korean
IBM General Motors/IBM Event: Chevrolet Volt for a Smarter Planet Video dictation, translation and subtitling English ->Korean video translation
IBM Total Economic ImpactTM Of IBM Social Collaboration Tools English ->Korean
IBM Engage and delight more customers with an exceptional web experience - Exceed the expectations of web-savvy users with marketplace-leading software solutions English ->Korean
IBM Exceptional experiences: The key to customer engagement / IBM’s vision for driving next-generation web experiences English ->Korean
IBM Current State of the KT cloud infrastructure establishment & SAS with Hadoop: Hadoop Technology Review Korean ->English
IBM Multicompany Case Study - Measuring The Total Economic Impact Of IBM InfoSphere Information Server English ->Korean
IBM IBM System x and BladeCenter Business Partner Guidebook English ->Korean
IBM Korea Bootcamp EMC Unified Storage Positioning English ->Korean
IBM IBM j-type m-series Ethernet Routers Business Presentation English ->Korean
IBM IBM j-type e-series Ethernet Switch Product and Technology Overview English ->Korean
IBM Building Data Center Solutions with IBM j-type Ethernet Switches and Routers English ->Korean
IBM IBM Data Center Networking English ->Korean
IBM IBM Ethernet Switches & IP Routers English ->Korean
IBM IBM Data Center Networking for a dynamic infrastructure English ->Korean
IBM EMC Celerra Competitive Overview English ->Korean
IBM IBM® System Storage™ N3400 series Customer Presentation English ->Korean
IBM IBM System Storage N series Customer Presentation English ->Korean
IBM New IBM® System Storage™ N series Bundles English ->Korean
IBM IBM® zEnterprise™ BladeCenter® Extension (zBX) 2458-002 Systems Assurance Product Review Guide Technical and Delivery Assessment English ->Korean
IBM IBM Power Systems - PowerHA™ SystemMirror for AIX V6.1 English ->Korean
IBM The nmon Manual English ->Korean
IBM AIX Enterprise Edition 6 English ->Korean
IBM POWER7® System RAS Key Aspects of Power Systems™ Reliability, Availability, and Serviceability English ->Korean
IBM What IBM Performance Management for Power Systems and the IBM Systems Workload Estimator can do for you For the IBM AIX operating environment English ->Korean
IBM IBM Power Systems - PowerVM Editions Comparative Overview English ->Korean
IBM IBM Power Systems - The Advantages of POWER7 over HP/Sun/Dell x86 English ->Korean
IBM IBM Power Systems - Resiliency Without Downtime – PowerHA English ->Korean
IBM AIX: The Future of UNIX English ->Korean
IBM AIX 5.2 Workload Partitions for AIX 7 English ->Korean
IBM IBM EnergyScale for POWER7 Processor-Based Systems English ->Korean
IBM Power Systems Capacity on demand English ->Korean
IBM IBM Systems and Technology Group: storyline for IBM Power Systems English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Thought Leadership White Paper - Extending the life of your existing data center assets / How the IBM Lexington data center grew IT capacity eight times without expanding its energy footprint English ->Korean
IBM http://www.youtube.com/watch?v=-gMgU2vg87w & http://www.youtube.com/watch?v=KPTSeAh77qQ English ->Korean video translation
IBM IBM Global Technology Services - Business continuity and resiliency services from IBM / Strengthen your business with cloud computing—delivering greater resiliency and a more globally accessible environment English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Thought Leadership White Paper - Integrated service management and cloud computing: More than just technology best friends English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services Thought Leadership White Paper - Leveraging security from the cloud / The who, what, when, why and how of cloud-based security services English ->Korean
IBM IBM Financial Services Sector Solution Brief - Cloud computing for financial services: test and development in the Cloud English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services - Security strategy roadmap for cloud computing/ Augment your cloud computing strategy with a sound security approach English ->Korean
IBM Cloud security Strategy roadmap English ->Korean
IBM Cloud infrastructure strategy and design Flash demos English ->Korean
IBM IBM Global Technology Services - Strategy and design services for a cloud infrastructure / Develop an optimum implementation road map for cloud computing English ->Korean
IBM Realize the potential of cloud computing & IBM Smart Business Cloud Computing - Business leaders / Cloud is an enabler of business transformation. English ->Korean
IBM Case study QuickView - IBM applies cloud environment to create a virtual benchmark center for high-performance computing English ->Korean
IBM Case Study QuickView - Cloud Computing Saves Time, Money and Shortens Production Cycle English ->Korean
IBM BlueLock redefines its business model to provide best-in-class security services through its cloud computing hosting services. English ->Korean
IBM Ecomanage Network Corporation develops a service offering for manufacturers to fully manage wastes and meet disposal regulations English ->Korean
IBM Ecomanage Network Corporation develops a service offering for manufacturers to fully manage wastes and meet disposal regulations English ->Korean
IBM Wuxi builds engine for economic growth with cloud computing solution from IBM English ->Korean
IBM NC State makes a breakthrough in improving access to academic computing resources English ->Korean
IBM Kantana Animation Studios Client Reference Video English ->Korean video translation
IBM Nedbank-Client Video English ->Korean video translation
IBM Centennia l Boo k Preview - Think: The Ideas that Built IBM and Changed the Way the World Works English ->Korean
IBM 2010 Next 5 in 5 Animation Script for Translation English ->Korean video translation
IBM Gratis testen: Webanwendungen sicher überprüfen mit Rational AppScan. German->Korean
IBM DB2 V8 Price action announcement English ->Korean
IBM IBM Software Thought Leadership White Paper - Consolidating security across platforms with IBM System z English ->Korean
IBM IBM Sysplex Verification Package English ->Korean
IBM IBM DB2 10 for z/OS English ->Korean
IBM IBM Open Patent Policy English ->Korean
IBM IBM 2140632 data English ->Korean
IBM Lotus Chapter 6 English ->Korean
IBM Public certification service guide Korean ->Japanese
IBM Landing page English ->Korean
IBM Announcing new WebSphere English ->Korean
IBM InfoDyne English ->Korean
IBM Project Zero Overview English ->Korean
IBM Infosphere data English ->Korean
IBM IBM information on deamnd for dummies English ->Korean
IBM Allianz CRM Proposal Korean ->English
IBM Allianz CRM Proposal Korean->English Proofreading
IBM the smarter cities program English ->Korean
IBM IBM e-Catalog English ->Korean
IBM IBM Website TAB English ->Korean
IBM IMPACT 2010 English ->Korean
IBM Smarter Cities Shanghai, China English ->Korean
IBM Smarter Work in Action English ->Korean
IBM Webcast Transcript English ->Korean
IBM HP Call Guide English ->Korean
IBM MadScience II Video Translation English ->Korean video translation
IBM MadScience II Video Dictation English ->Korean video translation
IBM SPSs predictive analysis software data English ->Korean
IBM ILOG Industry Solution English ->Korean
IBM Cloud Computing English ->Korean
IBM IBM Next 5 in 5 Video English ->Korean
IBM FINAL BPVIDEO English ->Korean
IBM IBM Tivoil sofrware English ->Korean
IBM IBM's approach English ->Korean
IBM IBM Turining up the power English ->Korean
IBM Mobile Phone's Factory Mode English ->Korean
IBM IBM A Mandate for Smart Work English ->Korean
IBM IBM Website L10N English ->Korean
IBM IBM Lotus Notes and Domino on IBM POWER 7 English ->Korean
IBM AZLK Business Blueprint - Allianz Life Korea Korean ->English
IBM AZLK Business Blueprint - Allianz Life Korea Korean->English Proofreading
IBM IBM’s Web 2.0 solutions Landing page: Submission form: English->Korean
IBM HCM Brochure_GBB14015-USEN-00_July 2008 English->Korean
IBM Hanjin Shipping Co., Ltd. RFP Korean ->English
IBM IBM Website L10N English ->Korean
IBM IBM Tivoli StorageManager English ->Korean
IBM IBM Better Planning for insurance companies English ->Korean
IBM Strategy Workshop for ISVs - Participant Guide (Lotus Business Partner Program) English ->Korean
IBM Property Loan Attachment English ->Korean
IBM Source Code Escrow Attachment English ->Korean
IBM Participation Agreement English ->Korean
IBM Procurement Agreement for Exchange of Confidential info Supplement English ->Korean
IBM Supplement to Agreement for the Exchange of Confidential information English ->Korean
IBM Confidential Disclosure Agreement Supplement for Disclosure English ->Korean
IBM Procurement Agreement for Exchange of Confidential information English ->Korean
IBM Agreement for the Exchange of Confidential info English ->Korean
IBM Confidential Disclosure Agreement English ->Korean
IBM Software Evaluation Agreement English ->Korean
IBM Equipment & Program Loan Agreement English ->Korean
IBM Supplier Third Party Purchase Authorization English ->Korean
IBM Third Party Purchase Authorization English ->Korean
IBM Replenishment Statement of Work English ->Korean
IBM Attachment to Equipment and Program Loan Agreement English ->Korean
IBM Supplement to Property Loan Attachment English ->Korean
IBM Replenishment Logistics Attachment (MPA/PPA Compatible) English ->Korean
IBM Replenishment Logistics Attachment (GA Compatible) English ->Korean
IBM Developed Works Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Procurement Technical Services Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Non-Technical Services Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Licensed & Developed Works Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Licensed Works Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Internal Licensed & Developed Works Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Customer Solutions Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Internal Solutions Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Goods Agreement Statement of Work English ->Korean
IBM Developed Works Agreement English ->Korean
IBM Internal Licensed & Developed Works Agreement English ->Korean
IBM Licensed Works Agreement English ->Korean
IBM Licensed & Developed Works Agreement English ->Korean
IBM Customer Solutions Agreement English ->Korean
IBM Internal Solution Agreement English ->Korean
IBM Technical Services Agreement English ->Korean
IBM Goods Agreement English ->Korean
IBM Distribution Agreement English ->Korean
IBM Non-Technical Services Agreement English ->Korean
IBM Business Planning for Growth and Profit English ->Korean
IBM Managing the Company English ->Korean
IBM Company Organization English ->Korean
IBM Managing Growth for Profitability Workshop English ->Korean
IBM Managing Growth for Profitability Workshop Part 2 English ->Korean
IBM Problem Resolution Exercise A, B, C & Report English ->Korean
IBM Consulting Firm Loses Control at USD $3-Million (A Case Study by Thomas F. Siegel, Jr.) English ->Korean
IBM Title (Don’t be green about your visa strategy” - Regulations for professional foreign nationals) English ->Korean
IBM Doing Business in the U.S. (Prepared for International IBM/Lotus Business Partners English ->Korean
IBM Mainline Consulting Faces the Challenges of Rapid Growth English ->Korean
IBM Managing Growth for Profitability Workshop Part 1 English ->Korean
IBM IBM/LOTUS BUSINESS PARTNER WORKSHOP REPORT English ->Korean
IBM Business Intelligence Solutions English ->Korean
IBM For greater manageablity and choice IBM 4690 Operating System Version 2 English ->Korean
IBM e-business changes everything ? English ->Korean
IBM Introducing PartnerWorld (e-business partners logo) English ->Korean
韩国机器油化试验研究院
Company Project Language
韩国机器油化试验研究院 Electrical equipment type approval manual Japanese->Korean
韩国机器油化试验研究院 OIML R 80-Road and rail tankers English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 OIML R 80-Road and rail tankers English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 OIML R 71-Fixed storage Tanks - General Requirements English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 1328-Cylindrical gears - ISO system of accuracy English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 OIML R 85-Automatic level gauge for measuring the level of liquid in fixed storage tanks, WELMEC 6.6, NIST Data English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 BS 1677-Components for slings - Safety English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 14511-Measurement of fluid flow in closed conduits - Thermal mass flowmeters and ISO 11631-Measurement of fluid flow - Methods of specifying flowmeter performance English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 10385-Measurement of water flow in closed conduits - Meters for hot water and ISO/TR5168:1998(E) English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 9386-Measurement of liquid flow in closed conduits by the weighing method - Procedures for checking installations English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 OIML R 120-STANDARD CAPACITY MEASURES FOR TESTING MEASURING SYSTEMS FOR LIQUIDS OTHER THAN WATER English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 OIML R 95-Ships' Tanks-General Requirements English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 11381-Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Screw threads English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 6551-Petroleum liquids and gases - Fidelity and security of dynamic measurement - Cabled transmission of electric and/or electronic pulsed data English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 4269-Petroleum and liquid petroleum products - Tank calibration by liquid measurement - Incremental method using volumetric meters English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 4266-Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 7066-Assessment of uncertainty in calibration and use of flow measurement devices English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO/TR 9464-Guidelines for the use of ISO 5167-1;1991 English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 9300-Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 5167-Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 2975-Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 4468-Gear hobs - Single start - Accuracy requirements English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO TR3313-Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidelines on the effects of flow pulsations on flow-measurement instruments English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 10990-4 2003 English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 8778-Pneumatic fluid power - Standard reference atmosphere English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 8222-Petroleum measurement systems - Calibration - Temperature corrections for use when calibrating volumetric proving tanks English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 7507-Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 7278-Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Proving systems for volumetric meters English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 13359-Measurement of conductive liquid flow in closed conduits - Flanged electromagnetic flowmeters - Overall length English ->Korean
韩国机器油化试验研究院 ISO 8316-Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank English ->Korean
Radio wave research institute
Company Project Language
Radio wave research institute Technical data English->Korean
Radio wave research institute Company Profile Korean ->English
Radio wave research institute R-REC-SM.1753-1-201004 and R-REC-P.372-10-200910 data English ->Korean
Radio wave research institute EP 1110-3-2 - ELECTROMAGNETIC PULSE (EMP) AND TEMPEST PROTECTION FOR FACILITIES English ->Korean
Radio wave research institute IEC61587-3 Ed1.0_200606 : Electromagnetic shielding performance tests for cabinets, racks and subracks English ->Korean
Radio wave research institute IEEE P299.1™/D4 Draft Standard Method for Measuring the Shielding Effectiveness of Enclosures and Boxes Having All Dimensions between 0.1 m and 2 m English ->Korean
Radio wave research institute MIL-HDBK-419A MILITARY HANDBOOK GROUNDING, BONDING, AND SHIELDING FOR ELECTRONIC EQUIPMENTS AND FACILITIES English ->Korean
Radio wave research institute HB2020 EI TEMPEST Installation Handbook English ->Korean
Radio wave research institute Recommendation ITU-R P.372-10 Radio noise English ->Korean
Radio wave research institute IEC TS 61000-5-8 Ed. 1.0 77C/192/DTS IEC TS 61000-5-8 Ed. 1 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5-8: Installation and mitigation guidelines – HEMP protection methods for the distributed infrastructure English ->Korean
Radio wave research institute Die Wirkung eingekoppelter ultrabreitbandiger elektromagnetischer impluse auf komplexe elektronische Systeme German->Korean
Radio wave research institute IEC62236-2 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world English ->Korean
Radio wave research institute IEC 62236-3-1 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle English ->Korean
Radio wave research institute IEC 62236-3-1 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle English ->Korean
Radio wave research institute ISO 11451-2 Road vehicles - Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 2: Off-vehicle radiation sources English ->Korean
Radio wave research institute ISO 11452-1 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 1: General principles and terminology English ->Korean
Radio wave research institute ISO 11452-2 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 2: Absorber-lined shielded enclosure English ->Korean
Radio wave research institute MTR 04W0000048 Spectrum 101 An Introduction to Spectrum Management English ->Korean
Radio wave research institute Handbook on Computer-Aided Techniques for Spectrum Management English ->Korean
Radio wave research institute National spectrum management handbook English ->Korean
Radio wave research institute ANSI C63.19-2007 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids English ->Korean
Radio wave research institute ISO 11452-4 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 4: Bulk current injection (BCI) English ->Korean
Radio wave research institute ITU-T K.61 SERIES K: PROTECTION AGAINST INTERFERENCE Guidance to measurement and numerical prediction of electromagnetic fields for compliance with human exposure limits for telecommunication installations English ->Korean
Radio wave research institute ITU-T K.70 Mitigation techniques to limit human exposure to EMFs in the vicinity of radiocommunication stations English ->Korean
Radio wave research institute TM 5-692-1 TECHNICAL MANUAL - MAINTENANCE OF MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT AT COMMAND, CONTROL COMMUNICATIONS, INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE (C4ISR) FACILITIES English ->Korean
Radio wave research institute TM 5-692-2 TECHNICAL MANUAL - MAINTENANCE OF MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT AT COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS, COMPUTERS, INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE (C4ISR) FACILITIES English ->Korean
Radio wave research institute MITRE An Introduction to Spectrum English ->Korean
Radio wave research institute FCC, FDA, IEEE_KOMAR, Wireless Information Resource Centre data English ->Korean
Radio wave research institute German EMF Infomation German ->Korean
Radio wave research institute ISO 11452-5 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 5: Stripline English ->Korean
Radio wave research institute CISPR 25 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers English ->Korean
Radio wave research institute EMC Recommendations: DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL English ->Korean
Radio wave research institute EN 55103-1 Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 1: Emissions English ->Korean
Radio wave research institute EN 55103-2 Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 2: Immunity English ->Korean
Radio wave research institute MIL-STD-461F : REQUIREMENTS FOR THE CONTROL OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE CHARACTERISTICS OF SUBSYSTEMS AND EQUIPMENT English ->Korean
Radio wave research institute IEC 61000-2-5, TM 5 692-1 and TM 5 692-2 English ->Korean
Radio wave research institute IEC 61000 5-2, IEC 61000 5-1, MIL-HDBK-419A English ->Korean
Radio wave research institute ITU-T Recommendation K (T-REC-K[1].34-200307, T-REC-K[1].37-199902, T-REC-K[1].42-199805, T-REC-K[1].43-200307, T-REC-K[1].48-200609, T-REC-K[1].49-200512, T-REC-K[1].74-200809, T-REC-K[1].76-200807 English ->Korean
Radio wave research institute (IEC61000-1-3-2002, IEC61000-2-9-2004, IEC61000-2-10-1998, IEC61000-2-11-1999, IEC61000-4-23-2000, IEC61000-4-24-1997, IEC61000-4-25-2001, IEC61000-4-32-2002, IEC61000-5-3-1999, IEC61000-5-4-1996, IEC61000-5-5-1996, IEC61000-5-7-2001, IEC61000-6-6-2003, M English ->Korean
Radio wave research institute SUPPLY CONTRACT English ->Korean
Radio wave research institute Technical Requirements for Telecommunications Terminal Equipment Korean ->English
Radio wave research institute EN 301 489-5, EN 301 489-6, EN 301 489-13, CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-4, EN 301 489-2, EN 301 489-8, EN 301 489-16, EN 301 489-18, EN 301 489-23, EN 301 489-25, EN 301 489-26, EN 301 489-4 English ->Korean
Radio wave research institute EN 301 489-11, EN 301 489-12, EN 301 489-14, EN 301 489-15, EN 301 489-19, EN 301 489-20, EN 301 489-22, EN 301 489-27, EN 301 489-28, EN 301 489-31, EN 301 489-32, EN 301 489-10 English ->Korean
Radio wave research institute ETSI EN 301 489-5 V1.3.1, ETSI EN 301 489-6 V1.2.1, ETSI EN 301 489-13 V1.2.1 English ->Korean
Ministry of Food and Drug Safety
Company Project Language
Ministry of Food and Drug Safety Articles Korean->English
Ministry of Food and Drug Safety Forgiftningstillbud Bland Barn Swedish->Korean
Ministry of Food and Drug Safety ナノマテリアルの安全対策に関する検討会報告書概要 - 厚生労働省医薬食品局 Japanese ->Korean
Ministry of Food and Drug Safety UK Nanotechnologies Strategy English ->Korean
Ministry of Food and Drug Safety Presentation Videos summarization English ->Korean
Ministry of Food and Drug Safety 1.Basic_Principles_of_Additivity_Underyling_Methods, 2.The_Intersection_of_Design_and_Interpretation_of, 3.Pharmacokinetic_and_Pharmacodynamic, 4.Applications_of_Mixtures_Data_in_Health_Risk_Assessment Video dictation and translation English ->Korean
Ministry of Food and Drug Safety ナノマテリアルの安全対策に関する検討会, 各ナノマテリアル概要, ナノマテリアルの健康影響に関する文献調査について, ナノマテリアルの安全対策の方向及び今後の具体的な対応(概要) Japanese ->Korean
Korean Foundation for International Healthcare
Company Project Language
Korean Foundation for International Healthcare MOU (Germany & Korea) German->Korean
Korean Foundation for International Healthcare 2010 Expert Forum for the Accomplishment of UN Global Strategies on Maternal and Child Healthcare - Congratulatory Address Korean ->English
Korean Foundation for International Healthcare Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) Package Service Implementation in Lao PDR, UNICEF’s Strategy and Programs to Achieve Maternal and Child MDGs, The Global Strategy For Women’s And Children’s Health English ->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Total community-led sanitation in practice, Maternal health in Asia and the Pacific with special focus on skilled birth attendants English ->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Baseline Survey Report: Improving Women’s and Children’s Health in DPR Korea Project Korean ->English
Korean Foundation for International Healthcare Questionnare Korean ->German
Korean Foundation for International Healthcare Business letter Russian->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Form of agreement terms and conditions for the appointment of an architect English ->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Russian hospital data Russian->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Deutsch-Koreanishe (KDVR) Association fur Medizin e.V. German->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Korean Foundation for International Healthcare annual report Korean ->English
Korean Foundation for International Healthcare 国際緊急援助隊医療チーム活動マニュアル Japanese->Korean
Korean Foundation for International Healthcare 国際緊急援助業務等実施要綱(新) Japanese->Korean
Korean Foundation for International Healthcare 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 Japanese->Korean
Korean Foundation for International Healthcare 身分と補償について Japanese->Korean
Korean Foundation for International Healthcare 国際緊急援助隊医療チーム携行資機材リスト Japanese->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Dr. Lee Jong-wook Memorial Fund data Korean ->English
Korean Foundation for International Healthcare Democratic People's Republic of Korea (DPRK) health and medical treatment program data English ->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English->Chinese
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English->Persian
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Indonesian
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Thai
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Cambodian
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Burmese
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Vietnamese
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Hindi
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Bengali
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Nepali
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Urdu
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Russian
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Ukranian
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Uzbek
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Kazakh
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire English ->Kygyz
Korean Foundation for International Healthcare Optometric questionnaire Korean ->Sinhalese
Korean Foundation for International Healthcare Purchase standard agreement Korean ->English
Korean Foundation for International Healthcare Purchase standard agreement Korean->English Proofreading
Korean Foundation for International Healthcare Dr. Lee Jong-wook Memorial Fund data Spanish->Korean
Korean Foundation for International Healthcare Seminar invitation letter German ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute
Company Project Language
Korea Automobile Testing & Research Institute ISO 23274 data English->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 4 UNIFORM PROVISIONS FOR THE APPROVAL OF DEVICES FOR THE ILLUMINATION OF REAR REGISTRATION PLATES OF MOTOR VEHICLES (EXCEPT MOTOR CYCLES) AND THEIR TRAILERS English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 5 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF POWER-DRIVEN VEHICLE'S SEALED-BEAM HEADLAMPS (SB) EMITTING A EUROPEAN ASYMMETRICAL PASSING BEAM OR A DRIVING BEAM OR BOTH English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 6 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF DIRECTION INDICATORS FOR POWER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAILERS English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 7 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF FRONT AND REAR POSITION (SIDE) LAMPS, STOP-LAMPS AND END-OUTLINE MARKER LAMPS FOR MOTOR VEHICLES (EXCEPT MOTOR CYCLES) AND THEIR TRAILERS English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 8 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF MOTOR VEHICLE HEADLAMPS EMITTING AN ASYMMETRICAL PASSING BEAM OR A DRIVING BEAM OR BOTH AND EQUIPPED WITH HALOGEN FILAMENT LAMPS (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HI English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 10 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 11 Add.10/Rev.1/Amend.2 English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 12 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE PROTECTION OF THE DRIVER AGAINST THE STEERING MECHANISM IN THE EVENT OF IMPACT English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 13 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES M, N AND O WITH REGARD TO BRAKING English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International J1798 : SURFACE VEHICLE RECOMMENDED PRACTICE - RECOMMENDED PRACTICE FOR PERFORMANCE RATING OF ELECTRIC VEHICLE BATTERY MODULES English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute Evaluation of Factors Influencing Human Error when Using Unsafe Movable Scaffolding in Construction Sites - Min Seung Nam, Mohamad Parnianpou, Kim Jung Young, ErgoMechanics Lab, University of Hanyang, South Korea Korean ->English
Korea Automobile Testing & Research Institute ELSA-6-07 ELSA-Draft UNECE R100 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO SPECIFIC REQUIREMENTS FOR THE ELECTRIC POWER TRAIN English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute The electric vehicle - raising the standards - Ir. Peter VAN DEN BOSSCHE Proefschrift ingediend tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen Promotor: Prof. Dr. Ir. G. Maggetto English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute ISO TC22 SC21, ISO 6469-1, ISO TC22 SC21 WG2 , ISO 8713, ISO 8715, TC207, IEC/ISO Joint Steering Committee English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute ELSA-7-06 Draft proposal REGULATION No. 100 (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO SPECIFIC REQUIREMENTS FOR THE ELECTRIC POWER TRAIN) Proposal for draft amendments of ECE/TRANS/WP.29/GRSP-45-03 English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99/Amend.1 AGREEMENT : CONCERNING THE ADOPTION OF UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS FOR WHEELED VEHICLES, EQUIPMENT AND PARTS WHICH CAN BE FITTED AND/OR BE USED ON WHEELED VEHICLES AND THE CONDITIONS FOR RECIPROCAL RECOGN English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99 AGREEMENT : CONCERNING THE ADOPTION OF UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS FOR WHEELED VEHICLES, EQUIPMENT AND PARTS WHICH CAN BE FITTED AND/OR BE USED ON WHEELED VEHICLES AND THE CONDITIONS FOR RECIPROCAL RECOGNITION OF English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99 Regulation No. 100 Annex 6 English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute Automotive Management Act Improvement Manual Korean ->English
Korea Automobile Testing & Research Institute H-0499.2 HOUSE BILL 1481 State of Washington 61st Legislature 2009 Regular Session English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute CERTIFICATION OF ENROLLMENT SECOND SUBSTITUTE HOUSE BILL 1481 Chapter 459, Laws of 2009 61st Legislature 2009 Regular Session ELECTRIC VEHICLES English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E.E.C. O.J. L 226 of August 18, 1997 : For the purpose of this Chapter "bodied vehicle" means a vehicle for which the passenger compartment is bounded or may be bounded by at least four of the following elements: windscreen, floor, roof, side and rear wal English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E.E.C. O.J. No. L 311 of December 14, 1993 on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles Including Corrigendum published in Official Journal December 5, 2008 As amended by Directive 2000/73/EC English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute Korean Automotive Safety Criterion Establishment/Revision Procedure for Automotive Management Act and Self Certification System Korean ->English
Korea Automobile Testing & Research Institute Ambulance Manufacturers Division of the National Truck Equipment Association : AMD STANDARD English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute BS EN 1789:2007 : Medical vehicles and their equipment - Road ambulances English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute U.S. General Service Administration : KKK-A-1822F - Federal Specification for the Star-of-Life Ambulance English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute Report Ambulancecare in Europe, Ambulancezorg Nederland, Januari 2010 : Ambulance care in Europe English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International 2004-01-1305 : Development of Fuel Economy Measurement Method for Fuel Cell Vehicle English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International 2006-02-0217 : Development of Fuel Consumption Measurement Method for Hydrogen Fuel Cell Vehicles English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE 2007-01-2008 : Development of Fuel Consumption Measurement Method for Fuel Cell Vehicle - Flow Method corresponding to Pressure Pulsation of Hydrogen Flow - English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute Recent Advances in the development of Hyundai-Kia FCEV English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International 2009-01-1007 : Development of a Hydrogen Flow Meter With High Accuracy at Low Flow Rates to Measure Fuel Consumption for Fuel Cell Vehicles - HONDA R&D Americas, Inc. English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International J2711 : SURFACE VEHICLE RECOMMENDED PRACTICE - Recommended Practice for Measuring Fuel Economy and Emissions of Hybrid-Electric and Conventional Heavy-Duty Vehicles English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 3 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF RETRO-REFLECTING DEVICES FOR POWER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAILERS English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International J2578 : Recommended Practice for General Fuel Cell Vehicle Safety English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute NHTSA 68269 ~ 68309 English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute AKDOKU Version 4.0 Standardized E-Gas monitoring concept for engine management systems of gasoline and diesel engines English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International J2574 : Fuel Cell Vehicle Terminology English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute Attachment 101 TECHNICAL STANDARD FOR PROTECTION OF OCCUPANTS AGAINST HIGH VOLTAGE IN FUEL CELL VEHICLES English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute SAE International J2572 : Recommended Practice for Measuring Fuel Consumption and Range of Fuel Cell and Hybrid Fuel Cell Vehicles Fuelled by Compressed Gaseous Hydrogen English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING HUMAN ERROR IN THE USE OF UNSTABLE AND MOVABLE SCAFFOLDS ON CONSTRUCTION SITES - MIN SENG NAM & KIM JUNG YOUNG Korean ->English
Korea Automobile Testing & Research Institute Study of Eyesight Recovery Time After Direct Exposure to Headlight - Hosang Lee Korean ->English
Korea Automobile Testing & Research Institute ISO 23274:2007(E): Hybrid-electric road vehicles — Exhaust emissions and fuel consumption measurements — Non-externally chargeable vehicles English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 113 Rev.2/Add.112/Rev.1 English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 125 Rev.2/Add.124 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF MOTOR VEHICLES WITH REGARD TO THE FORWARD FIELD OF VISION OF THE MOTOR VEHICLE DRIVER English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 46 Rev.1/Add.45/Rev.2/Amend.1 "15.2.4.8.1. Interior rear-view mirror (Class I) English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 46 Rev.1/Add.45/Rev.2/Amend.2 English ->Korean
Korea Automobile Testing & Research Institute E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 46 Rev.1/Add.45/Rev.2 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF DEVICES FOR INDIRECT VISION AND OF MOTOR VEHICLES WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF THESE DEVICES English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd.
Company Project Language
Chung Ho Comnet Co., Ltd. Printer manual English->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporation Printer FC 5020N/5030N Basic Operation Guide English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. Marketing Business Plan Korean->English Proofreading
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporation Printer Operating manual 2 sets English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporation FAX System operating manual English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporation Falconk 3 operating manual English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporation KM2560 & KM3060 operating manual English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. Marketing Business Plan Korean ->English
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporationofficial replicator operating manual English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporation KM-C2525 manual English ->Korean
Chung Ho Comnet Co., Ltd. KYOCERA MITA Corporation HORNET3 / C8100DN operating manual English ->Korean
Seoul National University
Company Project Language
Seoul National University Seoul National University Website G17N Korean->English
Seoul National University Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH : Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) Ausfertigungsdatum: 31.07.2009 German->Korean
Seoul National University EMSCHER GNEOSSENSCHAFT / Zukunftsvereinbarung REGENWASSER German->Korean
Seoul National University AS/NZS 6400:2016 Australian/New Zealand Standard™ Water efficient products—Rating and labelling English ->Korean
Seoul National University EPA 833-R-14-003 June 2014 : Municipal Seperate Storm Sewer System Permits / Post-Construction Performance Standards and Waer Quality-Based Requirements / A Compendium of Permitting Approaches English ->Korean
Seoul National University Singapore Standards Council SS 574 : Part 1 : 2012 / Specification for dual flush low capacity water closet (WC) up to 4.5/3.0 litres capacity – Part 1 : WC flushing cisterns English ->Korean
Seoul National University Australian Standard AS 1172.1-2005 : Water closets (WC) Part 1 : Pans English ->Korean
Seoul National University Australian Standard AS 1172.2-1999 : Water closets (WC) Pans of 6/3 L capacity or proven equivalent Part 2 : Cistern English ->Korean
Seoul National University Australian Technical Specification ATS 5200.021-2004 / Technical Specification for plumbing and drainage products Part 021 : Flushing valves for water closets and urinals - For use with break tank supply English ->Korean
Seoul National University Australian Technical Specification ATS 5200.020-2004 / Technical Specification for plumbing and drainage products Part 020 : Flushing valves for water closets and urinals - For use with mains supply English ->Korean
Seoul National University Australian Technical Specification ATS 5200.030-2007 / Technical Specification for plumbing and drainage products Part 030 : Solenoid valves English ->Korean
Seoul National University Green infrastructure NRDC EPA Standard / INVESTIGATION OF THE FEASIBILITY AND BENEFITS OF LOW-IMPACT SITE DESIGN PRACTICES APPLIED TO MEET VARIOUS POTENTIAL STORMWATER RUNOFF REGULATORY STANDARDS English ->Korean
Seoul National University Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH : Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) German ->Korean
Seoul National University Landesrecht - Justiz - Portal Hamburg : Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG) In der Fassung vom 24. Juli 2001 German->Korean
Seoul National University EMSCHER GNEOSSENSCHAFT / Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ – Herausforderungen und Perspektiven – German->Korean
Seoul National University Federal Ministry for the Environment, Nature Conversation and Nuclear Safety : Act on Nature Conversation and Landscape Management (Federal Nature Conversation Act - BNatSchG ) of 29 July 2009 English ->Korean
Seoul National University Federal Building Code (Baugesetzbuch - BauGB) English->Korean
Bokook Munhwa
Company Project Language
Bokook Munhwa Exhibition Hall pannel Korean->English
Bokook Munhwa 独立運動記念館 案内 Korean ->Japanese
Bokook Munhwa 独立运动纪念馆 介绍 Korean->Chinese
Bokook Munhwa Independence Movement Memorial Guide Korean ->English
Bokook Munhwa Agricultural Museum Guide Korean ->English
Bokook Munhwa Independence Movement Memorial Histoy Contents Korean ->English
Bokook Munhwa 独立运动纪念馆 展览会召开 Korean->Chinese
Bokook Munhwa 独立運動記念館 展示会の開催にあたって Korean ->Japanese
Bokook Munhwa Independence Movement Memorial Histoy Contents - Hosting the Exhibition Korean ->English
Bokook Munhwa 儒教的乌托邦,大同社会 Korean ->Japanese
Bokook Munhwa Incheon municipal museum History Korean ->English
Bokook Munhwa Books on military science in the Joseon Dynasty, Korean armor and helmet Korean ->English
Bokook Munhwa Quotation for KOBE EXHIBITION Korean ->English
Bokook Munhwa History of Ganghwa Mission Work Witnessed at Mother Church in Ganghwa Korean ->English
Bokook Munhwa History of Impi Station Korean ->English
Bokook Munhwa Korean War Museum History Korean ->English
Bokook Munhwa 硝烟未尽的战争-6.25, 战争的背景及原因, 北韩军的奇袭南侵与拖延战, 仁川登陆作战与北进, 中共军的攻势与再反击战, 战线的僵局与休战 & 战争的背景及原因 Korean->Chinese
Bokook Munhwa Unfinished War, 6.25, Seed of a tragedy, Korea divided - Korean War Histoy Korean ->English
Bokook Munhwa Bronze Age dwelling sites remain in Sangdae-dong Weongol Korean ->English
Bokook Munhwa 少太山朴重彬大宗师(1891~1943) 创建圆佛教的教祖, 圆佛教创立馆 Korean->Chinese
Handysoft Corp.
Company Project Language
Handysoft Corp. Global Case Study data English->Korean
Handysoft Corp. ANNUAL REPORT Korean ->English
Handysoft Corp. Aunual Sales Meeting data English ->Korean
Handysoft Corp. BizEform Designer final_03_25_02 Korean ->English
Handysoft Corp. BizWise_Admin Korean ->English
Handysoft Corp. Bizwise_Install Korean ->English
Handysoft Corp. 3_Veteran_s Health Administration Expands Use of Handysoft to Accelerately Benefits Eligibility_SOFT_ko English ->Korean
Handysoft Corp. 4_HandySoft Annouces OfficeEngine, BPM Industry_s First Completely Dynamic Solution_SOFT_ko English ->Korean
Handysoft Corp. 5_Nuclear Regulatory Commision Selects Bizflow English ->Korean
Handysoft Corp. 6_The U.S. Armys Office of the Sergeon General English ->Korean
Handysoft Corp. 7_British Columbia Securities Commision Using Bizflow English ->Korean
Handysoft Corp. 8_National Institute of Health National Highway Traffic Safety Administration English ->Korean
Handysoft Corp. GCN (Government Computer News) English ->Korean
Handysoft Corp. Cambrian Credit Union English ->Korean
Handysoft Corp. True Dynamic Process Management English ->Korean
Handysoft Corp. 1_HHS Presentation at 2006 Federal Focus Event English ->Korean
Handysoft Corp. 2_Oil & Gas BP Presentation English ->Korean
Handysoft Corp. 1_BizFlow Product overview English ->Korean
Handysoft Corp. 2_Handysoft Professional Service English ->Korean
Handysoft Corp. 3_Business Process Management and its Value to the Enterprise English ->Korean
Handysoft Corp. 4_Office Engine Overview English ->Korean
Handysoft Corp. 5_Office Engine Collateral English ->Korean
Handysoft Corp. 6_Office Engine English ->Korean
Handysoft Corp. 7_BizFlow Solutions for Government English ->Korean
Handysoft Corp. 8_BizFlow for Internal Control Compliance English ->Korean
Handysoft Corp. 9_BizFlow Solutions for Governement Finance English ->Korean
Handysoft Corp. 10_BizFlow Solutions for Government Administration_edited English ->Korean
Handysoft Corp. 1_Material from HSG 2007 Sales Kick-Off English ->Korean
Handysoft Corp. 2_Sales Methodology Documentation English ->Korean
Handysoft Corp. 1_License Agreement English ->Korean
Handysoft Corp. 2_Master Services Agreement English ->Korean
Handysoft Corp. 3_Mutual Non-Disclosure Agreement English ->Korean
Handysoft Corp. 4_Software Evaluation License Agreement English ->Korean
Handysoft Corp. 1_Load Abbett - Notes from call with Addison pons, VP Enterprise Application Development English ->Korean
Handysoft Corp. 2_Pacific Rim Excellrnce Award Workflow - Korea First Bank English ->Korean
Handysoft Corp. 3_Customer Success Stolt-Nielson Transportation Group BizFlow Accounts Payable Solution Streamlines Processes and provides Internal Controls English ->Korean
Handysoft Corp. 4_Pacific Rim Excellrnce Award Business Process Management- Samsung Heavy Industric Co., Ltd. Seoul, Korea English ->Korean
Handysoft Corp. 5_Pacific Rim Excellrnce Award Business Process Management- KT Freetel Co., Ltd. Seoul, Korea English ->Korean
Handysoft Corp. 6_Fish & Richardson Law Firm English ->Korean
Handysoft Corp. 7_Contacting Technical Support English ->Korean
Handysoft Corp. 8_The Value of Business Process Management in E-government Initiatives English ->Korean
Handysoft Corp. Pure Java-Based Korean ->English
Handysoft Corp. Business Process Management and its Value to the Enterprise - A Handysoft Global Corporation White Paper English ->Korean
Handysoft Corp. The Complex Sale, Inc. - exact solution English ->Korean
Handysoft Corp. Pacific Rim Excellence Award: Business Process Management - Samsung Heavy Industries Co., Ltd. English ->Korean
Handysoft Corp. Bizflow Case Study : Oil & Gas Managing to the Management of Change English ->Korean
Handysoft Corp. List of Tasks to be Tackled by KTF English ->Korean
Handysoft Corp. Innovation in Motion... / Fish & Rechardson English ->Korean
Handysoft Corp. PLEXUS SCIENTIFIC AND HANDYSOFT JOIN FORCES TO AUTOMATE SUCCESSION PLANNING AND INSITUTIONALIZE ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE English ->Korean
Handysoft Corp. Bizflow for Circular A-123 Compliance English ->Korean
Handysoft Corp. Bizflow Case Study : Department of Health & Human Services - Re-Engineering the Recruitment Process to Improve Accountability and Customer Service English ->Korean
Handysoft Corp. Bizflow Case Study : Department of Labor: Streamlining and Automating the Grant Life-Cycle English ->Korean
Handysoft Corp. Exceptional SOFTWARE STRATEGIES, INC. - STARS Shared Transformation Acquisition Regulation System A portal solution for the integration, synchronization, and connecting of important documents English ->Korean
Handysoft Corp. DEPARTMENT OF LABOR STREAMLINES $10B GRANT APPLICATION PROCESS WITH HANDYSOFT’S BIZFLOW / DOL Expects to Reduce Grant Turn-Around Time by 20 Percent Leveraging MANILA Consulting’s Implementation of BizFlow English ->Korean
Handysoft Corp. Government Computer News - NIST scraps 220 of its paper forms English ->Korean
Handysoft Corp. Bizflow for E-government Portals English ->Korean
Handysoft Corp. HANDYSOFT ANNOUNCES OFFICEENGINETM, BPM INDUSTRY’S FIRST COMPLETELY DYNAMIC SOLUTION - OfficeEngine Combines Visibility and Control of Traditional BPM with Flexibility of Email English ->Korean
Handysoft Corp. HCL - Caseit Fraud Investigation Soltions English ->Korean
Handysoft Corp. Re-Engineering the Recruitment Process to Improve Accountability and Customer Service / Bob Chatfield Director, Personnel Accountability Systems Division (OHR/DHHS) US Department of Health and Human Services English ->Korean
Handysoft Corp. The Organization: The Immigration and Refugee Board of Canada English ->Korean
Handysoft Corp. DRAFT: 03/14/2007 - The Organization: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) English ->Korean
Handysoft Corp. Bizflow Case Study : SRA International: Growing Systems Integrator Uses BizFlow to Streamline Financial Processes English ->Korean
Handysoft Corp. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES DEPLOYS HANDYSOFT’S BIZFLOW TO STANDARDIZE HUMAN RESOURCES PROCESSES ENTERPRISE WIDE - BPM Solution Helps Agency Improve Accountability and Customer Service English ->Korean
Handysoft Corp. Veteran's Health Administration Expands Use of HandySoft to Accelerate Benefits Eligibility Processing for Veterans English ->Korean
Handysoft Corp. BizWise_User Korean ->English
Handysoft Corp. BIZWORKS RESOURCES Multi-language Version Korean ->English
Handysoft Corp. BizWorks 3.2.3 Korean ->English
Handysoft Corp. BizWorks 3.2.3.0 User Guide Korean ->English
Handysoft Corp. Hyundai Motor Group proposal : Integrated Global Messenger Development for Hyudai Motor Group / February 4, 2013 Korean ->English
Handysoft Corp. Groupware Manual Korean ->English
Handysoft Corp. 1_Department of Labor Streamlines $10B Grant Application Process with Handysoft_s BizFlow_SOFT_ko English ->Korean
Handysoft Corp. 2_U.S. Department of Health and Human Services Deploys Handysoft_s BizFlow to Standardize_SOFT_ko English ->Korean