အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အလုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ

 

[Korea Alfa Laval Korea Ltd] Translation of English - The Contherm® range of scraped-surface heat exchangers- into Korean

[Korea Alfa Laval Korea Ltd] Translation of English - The Contherm® range of scraped-surface heat exchangers- into Korean  04-19

[Korea Alfa Laval Korea Ltd] Translation of English - The Contherm® range of scraped-surface heat exchangers- into Korean

내역: 영문 The Contherm® range of scraped-surface heat exchangers 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/19- 2018/04/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテル案内- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテル案内- into Korean  04-19

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテル案内- into Korean

내역: 일본어 ホテル案内 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/19 ~ 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea HiThink] Translation of Korean - KT SNS contents - May- into English

[Korea HiThink] Translation of Korean - KT SNS contents - May- into English  04-19

[Korea HiThink] Translation of Korean - KT SNS contents - May- into English

내역: 국문 KT SNS contents - May 자료의 영문 번역

기간: 2018/04/19 ~ 2018/04/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -海外リスクアセッサ契約書 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -海外リスクアセッサ契約書 - into Korean  04-19

[Japan IDA] Translation of Japanese -海外リスクアセッサ契約書 - into Korean

내역: 일본어 海外リスクアセッサ契約書 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/19 ~ 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Quarterly PG Sec 2008 2017-12-31 Program family (CV)- into Korean

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Quarterly PG Sec 2008 2017-12-31 Program family (CV)- into Korean  04-19

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Quarterly PG Sec 2008 2017-12-31 Program family (CV)- into Korean

내역: 영문 Quarterly PG Sec 2008 2017-12-31 Program family (CV) 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/19-- 2018/04/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -チェックアウト時案内 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -チェックアウト時案内 - into Korean  04-19

[Japan IDA] Translation of Japanese -チェックアウト時案内 - into Korean

내역: 일본어 チェックアウト時案内 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/19 ~ 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Environmental Industry & Technology Institute] Translation of Korean - civil complaint letter- into English

[Korea Environmental Industry & Technology Institute] Translation of Korean - civil complaint letter- into English  04-19

[Korea Environmental Industry & Technology Institute] Translation of Korean - civil complaint letter- into English

내역: 국문 civil complaint letter 자료의 영문 번역

기간: 2018/04/19 ~ 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -館内案内 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -館内案内 - into Korean  04-19

[Japan IDA] Translation of Japanese -館内案内 - into Korean

내역: 일본어 館内案内 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/19 ~ 2018/04/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 旅客船の案内- into Korean

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 旅客船の案内- into Korean  04-19

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 旅客船の案内- into Korean

내역: 일본어 旅客船の案内 자료 국문 번역

기간: 2018/04/19~ 2018/04/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -メニュー- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -メニュー- into Korean  04-19

[Japan IDA] Translation of Japanese -メニュー- into Korean

내역: 일본어 メニュー 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/19 ~ 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Linde Group] Translation of English - Responsibilities and Requirements for HSE on Small Construction Sites (CLEAN draft 4th April 2018)_DA - into Korean

[Korea Linde Group] Translation of English - Responsibilities and Requirements for HSE on Small Construction Sites (CLEAN draft 4th April 2018)_DA - into Korean  04-18

[Korea Linde Group] Translation of English - Responsibilities and Requirements for HSE on Small Construction Sites (CLEAN draft 4th April 2018)_DA - into Korean

내역: 영문 Responsibilities and Requirements for HSE on Small Construction Sites (CLEAN draft 4th April 2018)_DA 자료의 한국어 번역

기간: 2018/04/18 ~ 2018/04/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -操作マニュアル - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -操作マニュアル - into Korean  04-18

[Japan IDA] Translation of Japanese -操作マニュアル - into Korean

내역: 일본어 操作マニュアル 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/18 ~ 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Eisai] Translation of Korean - Adjustment of Grievance Committee & Labor management council - detailed rules of operation- into English

[Korea Eisai] Translation of Korean - Adjustment of Grievance Committee & Labor management council - detailed rules of operation- into English  04-18

[Korea Eisai] Translation of Korean - Adjustment of Grievance Committee & Labor management council - detailed rules of operation- into English

내역: 국문 Adjustment of Grievance Committee & Labor management council - detailed rules of operation 자료의 영문 번역

기간: 2018/04/18-- 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテルHPアクセス- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテルHPアクセス- into Korean  04-18

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテルHPアクセス- into Korean

내역: 일본어 ホテルHPアクセス 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/18 ~ 2018/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[France Kalliope] Translation of English - CD017358 - PROFID 529- into Korean

[France Kalliope] Translation of English - CD017358 - PROFID 529- into Korean  04-18

[France Kalliope] Translation of English - CD017358 - PROFID 529- into Korean

내역: 영문 CD017358 - PROFID 529 자료의 국문 번역

기간: 2018/04/18 -- 2018/04/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다