အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အလုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ

 

[U.K. SanTranslate] Translation of English - DHL ODD SMS Event Master excel doc- into Korean

[U.K. SanTranslate] Translation of English - DHL ODD SMS Event Master excel doc- into Korean  01-18

[U.K. SanTranslate] Translation of English - DHL ODD SMS Event Master excel doc- into Korean

내역 : 영문 DHL ODD SMS Event Master excel doc 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/18- 2018/01/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト追加- into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト追加- into Korean  01-18

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト追加- into Korean

내역: 일본어 -小田急電鉄のサイト追加- 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/17~ 2018/01/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 1doc- into Korean

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 1doc- into Korean  01-18

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 1doc- into Korean

내역 : 영문 Monster Legend Social Point 1 doc 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/17 - 2018/01/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト電車の種類- into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト電車の種類- into Korean  01-18

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト電車の種類- into Korean

내역: 일본어 -小田急電鉄のサイト電車の種類- 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/17~ 2018/01/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[France Kalliope] Translation of English -Accor homepage syspad- into Korean

[France Kalliope] Translation of English -Accor homepage syspad- into Korean  01-18

[France Kalliope] Translation of English -Accor homepage syspad- into Korean

내역: 영문 Accor homepage syspad 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/17 -- 2018/01/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 京阪電鉄のウェブサイト- into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 京阪電鉄のウェブサイト- into Korean  01-18

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 京阪電鉄のウェブサイト- into Korean

내역: 일본어 -京阪電鉄のウェブサイト- 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/17~ 2018/01/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 1doc- into Korean

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 1doc- into Korean  01-18

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 1doc- into Korean

내역 : 영문 Monster Legend Social Point 1 doc 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/17 - 2018/01/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - January Defense News - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - January Defense News - into English  01-16

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - January Defense News - into English

내역: 국문 January Defense News 자료의 영문 번역

기간: 2018/01/17-- 2018/01/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト新宿- into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト新宿- into Korean  01-16

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイト新宿- into Korean

내역: 일본어 -小田急電鉄のサイト新宿- 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/16~ 2018/01/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Daehong Communications] Translation of Korean - A written interview of Julius Popp - Incheon International Airport - into English

[Korea Daehong Communications] Translation of Korean - A written interview of Julius Popp - Incheon International Airport - into English  01-16

[Korea Daehong Communications] Translation of Korean - A written interview of Julius Popp - Incheon International Airport - into English

내역: 국문 A written interview of Julius Popp - Incheon International Airport 자료의 영문 번역

기간: 2018/01/16-- 2018/01/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -アンケート- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -アンケート- into Korean  01-16

[Japan IDA] Translation of Japanese -アンケート- into Korean

내역: 일본어 アンケート자료의 국문 번역

기간: 2018/01/16~ 2018/01/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 2 doc- into Korean

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 2 doc- into Korean  01-16

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 2 doc- into Korean

내역 : 영문 Monster Legend Social Point 2 docs 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/16 - 2018/01/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[France Kalliope] Translation of English -Accor post booking sysapd- into Korean

[France Kalliope] Translation of English -Accor post booking sysapd- into Korean  01-16

[France Kalliope] Translation of English -Accor post booking sysapd- into Korean

내역: 영문 Accor post booking sysapd자료의 국문 번역

기간: 2018/01/16 -- 2018/01/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイトFAQ- into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイトFAQ- into Korean  01-16

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 小田急電鉄のサイトFAQ- into Korean

내역: 일본어 -小田急電鉄のサイトFAQ- 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/16~ 2018/01/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 2 doc- into Korean

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 2 doc- into Korean  01-16

[U.K. Asian Absolute] Translation of English - Monster Legend Social Point 2 doc- into Korean

내역 : 영문 Monster Legend Social Point 2 docs 자료의 국문 번역

기간: 2018/01/16 - 2018/01/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다