အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အလုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ

 

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - Healthcare21 Communications Ltd- into Korean

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - Healthcare21 Communications Ltd- into Korean  09-21

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - Healthcare21 Communications Ltd- into Korean

내역 : 영문 Healthcare21 Communications Ltd 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/21- 2017/09/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 美顔器取扱説明書 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 美顔器取扱説明書 - into Korean  09-21

[Japan IDA] Translation of Japanese - 美顔器取扱説明書 - into Korean

내역: 일본어 美顔器取扱説明書 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/21~ 2017/09/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.S.A. MorningsideTrans] Translation of English -Turner, Draft Answers to Interrogatories- into Korean

[U.S.A. MorningsideTrans] Translation of English -Turner, Draft Answers to Interrogatories- into Korean  09-21

[U.S.A. MorningsideTrans] Translation of English -Turner, Draft Answers to Interrogatories- into Korean

내역: 영문 Turner, Draft Answers to Interrogatories자료의 국문 번역

기간: 2017/09/21~ 2017/09/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[France Kalliope] Translation of English - LCAH pages offre Flying Magic Miles Trip- into Korean

[France Kalliope] Translation of English - LCAH pages offre Flying Magic Miles Trip- into Korean  09-21

[France Kalliope] Translation of English - LCAH pages offre Flying Magic Miles Trip- into Korean

내역: 영문 LCAH pages offre Flying Magic Miles Trip자료의 국문 번역

기간: 2017/09/21-- 2017/09/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Asian Absolute] Translation of English -P3W_DS into Korean -W46132.02.02.01- into Korean

[U.K. Asian Absolute] Translation of English -P3W_DS into Korean -W46132.02.02.01- into Korean  09-21

[U.K. Asian Absolute] Translation of English -P3W_DS into Korean -W46132.02.02.01- into Korean

내역 : 영문 P3W_DS into Korean -W46132.02.02.01자료의 국문 번역

기간: 2017/09/21- 2017/09/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ショッピング&グルメ - WEB - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ショッピング&グルメ - WEB - into Korean  09-21

[Japan IDA] Translation of Japanese - ショッピング&グルメ - WEB - into Korean

내역: 일본어 ショッピング&グルメ - WEB 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/21~ 2017/09/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - ウェブサイト - WEB- into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - ウェブサイト - WEB- into Korean  09-20

[China WIP China] Translation of Japanese - ウェブサイト - WEB- into Korean

내역: 일본어 ウェブサイト - WEB 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/20 ~ 2017/09/21~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.S.A. Barbier International] Translation of English - INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP)- into Korean

[U.S.A. Barbier International] Translation of English - INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP)- into Korean  09-20

[U.S.A. Barbier International] Translation of English - INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP)- into Korean

내역: 영문 INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP) 자료국문 번역

기간: 2017/09/20~ 2017/09/22, 26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ミキサー取扱説明書- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ミキサー取扱説明書- into Korean  09-20

[Japan IDA] Translation of Japanese - ミキサー取扱説明書- into Korean

내역: 일본어 ミキサー取扱説明書 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/20~ 2017/09/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.S.A. MorningsideTrans] Translation of English -Bigstock Privacy Policy Update- into Korean

[U.S.A. MorningsideTrans] Translation of English -Bigstock Privacy Policy Update- into Korean  09-20

[U.S.A. MorningsideTrans] Translation of English -Bigstock Privacy Policy Update- into Korean

내역: 영문 Bigstock Privacy Policy Update자료의 국문 번역

기간: 2017/09/20~ 2017/09/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Hong Kong MAXSUN International] Translation of English - Online Content Thrustmaster T.16000M FCS Space Sim Duo- into Korean

[Hong Kong MAXSUN International] Translation of English - Online Content Thrustmaster T.16000M FCS Space Sim Duo- into Korean  09-20

[Hong Kong MAXSUN International] Translation of English - Online Content Thrustmaster T.16000M FCS Space Sim Duo- into Korean

내역: 영문 Online Content Thrustmaster T.16000M FCS Space Sim Duo 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/20~ 2017/09/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - General Milss EL Session PPT- into Korean

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - General Milss EL Session PPT- into Korean  09-20

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - General Milss EL Session PPT- into Korean

내역 : 영문 General Milss EL Session PPT 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/19- 2017/09/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Environmental or campaigning charity/NGO questionnaire - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Environmental or campaigning charity/NGO questionnaire - into Korean  09-20

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Environmental or campaigning charity/NGO questionnaire - into Korean

내역: 영문 Environmental or campaigning charity/NGO questionnaire 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/20 ~ 2017/09/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Hong Kong MAXSUN International] Translation of English - Thrustmaster Dual Analog gamepad #2- into Korean

[Hong Kong MAXSUN International] Translation of English - Thrustmaster Dual Analog gamepad #2- into Korean  09-20

[Hong Kong MAXSUN International] Translation of English - Thrustmaster Dual Analog gamepad #2- into Korean

내역: 영문 Thrustmaster Dual Analog gamepad #2 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/19~ 2017/09/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - ダイカストマシン取扱説明書 - into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - ダイカストマシン取扱説明書 - into Korean  09-20

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - ダイカストマシン取扱説明書 - into Korean

내역: 일본어 ダイカストマシン取扱説明書 자료의 국문 번역

기간: 2017/09/19 ~ 2017/09/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다