အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အလုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ

 

[Taiwan PTSGI] Translation of English - User Manual - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - User Manual - into Korean  10-06

[Taiwan PTSGI] Translation of English - User Manual - into Korean

내역: 영문User Manual 자료의 국문 번역

기간: 2020/10/05 ~ 2020/10/08

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - メニュー - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - メニュー - into Korean  10-06

[Japan Expressions] Translation of Japanese - メニュー - into Korean

내역: 일본어 メニュー 자료 국문 번역

기간: 2020/10/05~ 2020/10/07

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Notice for Employees - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Notice for Employees - into Korean  10-06

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Notice for Employees - into Korean

내역: 영문 Notice for Employees 자료의 국문 번역

기간: 2020/10/05 ~ 2020/10/06

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 金沢城公園ホームページ - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 金沢城公園ホームページ - into Korean  10-05

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 金沢城公園ホームページ - into Korean

내역: 일본어 金沢城公園ホームページ 자료 국문 번역

기간: 2020/10/05~ 2020/10/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Medical Statements - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Medical Statements - into English  10-05

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Medical Statements - into English

내역 : 국문 Medical Statements 자료의 영문 번역

기간: 2020/10/02- 2020/10/06

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China Terramaster] Translation of English - Product Description - into Korean

[China Terramaster] Translation of English - Product Description - into Korean  10-05

[China Terramaster] Translation of English - Product Description - into Korean

내역: 영어 Product Description 자료의 국문 번역

기간: 2020/10/01 ~ 2020/10/07

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Administration - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Administration - into Korean  10-05

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Administration - into Korean

내역: 영문 Business Administration 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/10/05 ~ 2020/10/06

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Guildhawk] Translation of English -Personalisation Blog Contents - into Korean

[U.K. Guildhawk] Translation of English -Personalisation Blog Contents - into Korean  10-05

[U.K. Guildhawk] Translation of English -Personalisation Blog Contents - into Korean

내역 : 영어 Personalisation Blog Contents 자료의 한국어 번역

기간: 2020/10/01 ~ 2020/10/05

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 芝浦機械社ロボット関連マニュアルの韓国語訳 - into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 芝浦機械社ロボット関連マニュアルの韓国語訳 - into Korean  10-05

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 芝浦機械社ロボット関連マニュアルの韓国語訳 - into Korean

내역: 일본어 芝浦機械社ロボット関連マニュアル 자료의 국문 번역

기간: 2020/09/29 ~ 2020/10/06

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Industry Introduction - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Industry Introduction - into Korean  10-05

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Industry Introduction - into Korean

내역: 영문 Industry Introduction 자료의 국문 번역

기간: 2020/10/01 ~ 2020/10/05

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Tetra Pak Group] Translation of English - Sustainability Report - into Korean

[Korea Tetra Pak Group] Translation of English - Sustainability Report - into Korean  10-05

[Korea Tetra Pak Group] Translation of English - Sustainability Report - into Korean

내역: 영문 지속가능보고서 자료의 국문 번역

기간: 2020/09/25-- 2020/09/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Yurim Printing] Translation of Korean - Local Council Brochure - into English

[Korea Yurim Printing] Translation of Korean - Local Council Brochure - into English  10-05

[Korea Yurim Printing] Translation of Korean - Local Council Brochure - into English

내역: 국문 Local Council Brochure의 영문 번역

기간: 2020/09/24-- 2020/09/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Private Clients] Proofreading of Korean - Literature Abstract - into English

[Korea Private Clients] Proofreading of Korean - Literature Abstract - into English  10-05

[Korea Private Clients] Proofreading of Korean - Literature Abstract - into English

내역: 국문 Literature Abstract 자료의 영문 번역본 감수

기간: 2020/09/25-- 2020/09/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Partners Quarterly Letters - into Korean

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Partners Quarterly Letters - into Korean  10-05

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Partners Quarterly Letters - into Korean

내역: 영문 Partners Quarterly Letters 자료의 국문 번역

기간: 2020/09/24- 2020/09/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Adrich] Translation of English - Baxter Oxiris product brochures - into Korean

[Korea Adrich] Translation of English - Baxter Oxiris product brochures - into Korean  09-21

[Korea Adrich] Translation of English - Baxter Oxiris product brochures - into Korean

내역: 영어 Baxter Oxiris product brochures 자료의 국문 번역

기간: 2020/09/21 ~ 2020/09/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다