အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အလုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ

 

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English  04-14

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

내역: 국문 Civil Complaints 자료의 영문 번역

기간: 2021/04/14- 2021/04/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean  04-14

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

내역: 영문 Tourist Attraction Guide 자료의 국문 번역

기간: 2021/04/12 ~ 2021/04/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English  04-14

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

내역: 국문 Civil Complaints 자료의 영문 번역

기간: 2021/04/13- 2021/04/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean  04-14

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

내역: 영문 Tourist Attraction Guide 자료의 국문 번역

기간: 2021/04/09 ~ 2021/04/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English  04-14

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

내역: 국문 Civil Complaints 자료의 영문 번역

기간: 2021/04/09- 2021/04/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Marketing- into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Marketing- into Korean  04-14

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Marketing- into Korean

내역: 영문 Business Marketing 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2021/04/09 ~ 2021/04/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English  04-14

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

내역: 국문 Civil Complaints 자료의 영문 번역

기간: 2021/04/07- 2021/04/09

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - April 2021 Defense News - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - April 2021 Defense News - into English  04-14

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - April 2021 Defense News - into English

내역: 국문 April 2021 Defense News 자료의 영문 번역

기간: 2021/04/02- 2021/04/09

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Financial Report - into Korean

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Financial Report - into Korean  04-14

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Financial Report - into Korean

내역: 영문 Financial Report 자료의 국문 번역

기간: 2021/03/31- 2021/04/05

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean  04-14

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

내역: 영문 Tourist Attraction Guide 자료의 국문 번역

기간: 2021/04/01 ~ 2021/04/08

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English  04-14

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Civil Complaints - into English

내역: 국문 Civil Complaints 자료의 영문 번역

기간: 2021/03/26- 2021/03/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Emerson] Translation of English - Blog Contents - into Korean

[Korea Emerson] Translation of English - Blog Contents - into Korean  04-14

[Korea Emerson] Translation of English - Blog Contents - into Korean

내역: 영문 Blog Contents 자료의 국문 번역

기간: 2021/03/24- 2021/03/30

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean  04-14

[Italy VOX] Translation of English - Tourist Attraction Guide - into Korean

내역: 영문 Tourist Attraction Guide 자료의 국문 번역

기간: 2021/03/24 ~ 2021/03/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Emerson] Translation of English - Blog Contents - into Korean

[Korea Emerson] Translation of English - Blog Contents - into Korean  04-14

[Korea Emerson] Translation of English - Blog Contents - into Korean

내역: 영문 Blog Contents 자료의 국문 번역

기간: 2021/03/24- 2021/03/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Timberlines] Translation of English - Financial Statements - into Korean

[Korea Timberlines] Translation of English - Financial Statements - into Korean  04-14

[Korea Timberlines] Translation of English - Financial Statements - into Korean

내역: 영어 Financial Statements 자료 국문 번역

기간: 2021/03/24 ~ 2021/03/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다