အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အလုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ

 

[Belgium Telelingua] Translation of Korean - Institutional Review results - into English

[Belgium Telelingua] Translation of Korean - Institutional Review results - into English  02-22

[Belgium Telelingua] Translation of Korean - Institutional Review results - into English

내역 : 국문 Institutional Review results 자료의 영문 번역

기간: 2019/02/22- 2019/02/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - PASSページ関連 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - PASSページ関連 - into Korean  02-22

[Japan IDA] Translation of Japanese - PASSページ関連 - into Korean

내역: 일본어 PASSページ関連 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/22 ~ 2019/02/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Eisai] Translation of English - Safinamide Module 2 / 6 files - into Korean

[Korea Eisai] Translation of English - Safinamide Module 2 / 6 files - into Korean  02-21

[Korea Eisai] Translation of English - Safinamide Module 2 / 6 files - into Korean

내역: 영문 Safinamide Module 2 / 6 files 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/21-- 2018/03/29 ~ 04/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea JPS Korea] Translation of English - Papertech TotalVision® Help Manual, Papertech WebInspector® Help Manual Version 6.5 and English_Korean_versio_6.8 - into Korean

[Korea JPS Korea] Translation of English - Papertech TotalVision® Help Manual, Papertech WebInspector® Help Manual Version 6.5 and English_Korean_versio_6.8 - into Korean  02-21

[Korea JPS Korea] Translation of English - Papertech TotalVision® Help Manual, Papertech WebInspector® Help Manual Version 6.5 and English_Korean_versio_6.8 - into Korean

내역: 영문 Papertech TotalVision® Help Manual, Papertech WebInspector® Help Manual Version 6.5 and English_Korean_versio_6.8 3종 매뉴얼 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/21-- 2019/03/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 沿線特集 - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 沿線特集 - into Korean  02-21

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 沿線特集 - into Korean

내역: 일본어 沿線特集 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/21 ~ 2019/02/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - Aevoe1902002 - into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - Aevoe1902002 - into Korean  02-21

[China MAXSUN International] Translation of English - Aevoe1902002 - into Korean

내역: 영문 Aevoe1902002 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/21~ 2019/02/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - インバウンド120画面 追加 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - インバウンド120画面 追加 - into Korean  02-21

[Japan IDA] Translation of Japanese - インバウンド120画面 追加 - into Korean

내역: 일본어 インバウンド120画面 追加 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/21 ~ 2019/02/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - AST-DV Common UI-ko_KR-giglioni - into Korean

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - AST-DV Common UI-ko_KR-giglioni - into Korean  02-21

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - AST-DV Common UI-ko_KR-giglioni - into Korean

내역: 영문 AST-DV Common UI-ko_KR-giglioni 자료 국문 번역본 감수

기간: 2019/02/21-- 2019/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean  02-21

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(お祭り) 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/20 ~ 2019/02/22~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea DK Heavy Industries] Translation of English - Business letter - into Korean

[Korea DK Heavy Industries] Translation of English - Business letter - into Korean  02-21

[Korea DK Heavy Industries] Translation of English - Business letter - into Korean

내역: 영문 Business letter 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/21-- 2019/02/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 護岸改修工事チラシ- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 護岸改修工事チラシ- into Korean  02-21

[Japan IDA] Translation of Japanese - 護岸改修工事チラシ- into Korean

내역: 일본어 護岸改修工事チラシ 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/21 ~ 2019/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Design SeBit] Translation of English - Lexmark CS521dn, CS622de, CX625adhe, MS823dn, CS421dn, CX421adn, CX522ade, MS820e Series, MS820 Series, MX720 Series & MX820x Series 11 leaflets - into Korean

[Korea Design SeBit] Translation of English - Lexmark CS521dn, CS622de, CX625adhe, MS823dn, CS421dn, CX421adn, CX522ade, MS820e Series, MS820 Series, MX720 Series & MX820x Series 11 leaflets - into Korean  02-20

[Korea Design SeBit] Translation of English - Lexmark CS521dn, CS622de, CX625adhe, MS823dn, CS421dn, CX421adn, CX522ade, MS820e Series, MS820 Series, MX720 Series & MX820x Series 11 leaflets - into Korean

내역: 영문 렉스마크 복합기 11종 리플릿 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/20-- 2019/03/07

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - BKL internal memorandum - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - BKL internal memorandum - into English  02-20

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - BKL internal memorandum - into English

내역 : 국문 BKL internal memorandum 자료의 영문 번역

기간: 2019/02/19- 2019/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Linde Group] Translation of English - Linde Global Frequently Asked Questions (FAQ) & Linde by the Numbers - into Korean

[Korea Linde Group] Translation of English - Linde Global Frequently Asked Questions (FAQ) & Linde by the Numbers - into Korean  02-20

[Korea Linde Group] Translation of English - Linde Global Frequently Asked Questions (FAQ) & Linde by the Numbers - into Korean

내역: 영문 Linde Global Frequently Asked Questions (FAQ) & Linde by the Numbers 자료의 한국어 번역

기간: 2019/02/20 ~ 2019/02/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト - into Korean  02-20

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/20 ~ 2019/02/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다