အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အလုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်

အသေးစိတ်များကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ

 

[Korea Tetra Pak Group] Translation of Korean - Building Lease Contract - into English

[Korea Tetra Pak Group] Translation of Korean - Building Lease Contract - into English  10-23

[Korea Tetra Pak Group] Translation of Korean - Building Lease Contract - into English

내역: 국문 Building Lease Contract 자료의 영문 번역

기간: 2018/10/23-- 2018/10/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810007- into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810007- into Korean  10-23

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810007- into Korean

내역: 영문 HTS1810007 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/23~ 2018/10/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - October 2018 Defense News - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - October 2018 Defense News - into English  10-23

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - October 2018 Defense News - into English

내역: 국문 October 2018 Defense News 자료의 영문 번역

기간: 2018/10/23-- 2018/10/30

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Singapore Darktrace] Translation of English - Machine Learning in the Era of Cyber AI - into Korean

[Singapore Darktrace] Translation of English - Machine Learning in the Era of Cyber AI - into Korean  10-23

[Singapore Darktrace] Translation of English - Machine Learning in the Era of Cyber AI - into Korean

내역 : 영문 Machine Learning in the Era of Cyber AI 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/23 - 2018/10/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Boryung Medience] Translation of English -CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT - into Korean

[Korea Boryung Medience] Translation of English -CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT - into Korean  10-23

[Korea Boryung Medience] Translation of English -CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT - into Korean

내역: 영문 기밀유지계약서 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/23-- 2018/10/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810006- into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810006- into Korean  10-22

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810006- into Korean

내역: 영문 HTS1810006 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/19~ 2018/10/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Certificate of marriage - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Certificate of marriage - into English  10-22

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Certificate of marriage - into English

내역 : 국문 Certificate of marriage 자료의 영문 번역

기간: 2018/10/19- 2018/10/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Heerim Architects & Planners Co] Translation of English - Korea Architecture School Project - into Korean

[Korea Heerim Architects & Planners Co] Translation of English - Korea Architecture School Project - into Korean  10-19

[Korea Heerim Architects & Planners Co] Translation of English - Korea Architecture School Project - into Korean

내역: 영문 Korea Architecture School Project 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/19-- 2018/10/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810005- into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810005- into Korean  10-19

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1810005- into Korean

내역: 영문 HTS1810005 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/19~ 2018/10/19, 23 , 26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - キャンペーンチラシ- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - キャンペーンチラシ- into Korean  10-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - キャンペーンチラシ- into Korean

내역: 일본어 キャンペーンチラシ 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/19 ~ 2018/10/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Hong Kong Donnelley Solution] Translation of English - QTS-181018-2 - into Korean

[Hong Kong Donnelley Solution] Translation of English - QTS-181018-2 - into Korean  10-19

[Hong Kong Donnelley Solution] Translation of English - QTS-181018-2 - into Korean

내역: 영문 QTS-181018-2 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/19-- 2018/10/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - フリーペーパー- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - フリーペーパー- into Korean  10-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - フリーペーパー- into Korean

내역: 일본어 フリーペーパー 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/18 ~ 2018/10/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean  10-19

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

내역: 일본어 鉄道会社案件 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/19 ~ 2018/10/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese -美術館の音声ガイド- into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese -美術館の音声ガイド- into Korean  10-19

[China WIP China] Translation of Japanese -美術館の音声ガイド- into Korean

내역: 일본어 美術館の音声ガイド 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/18 ~ 2018/10/19~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 取扱説明書- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 取扱説明書- into Korean  10-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - 取扱説明書- into Korean

내역: 일본어 取扱説明書 자료의 국문 번역

기간: 2018/10/18 ~ 2018/10/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다